Šaukiamas TPA LS Suvažiavimas

Pradžia: 2018 kovo 24

Pabaiga: 2018 kovo 24

Vieta: Rokiškio dvaras

Vadovaudamasi TPA LS  Įstatų 27 str. (Apie eilinio Suvažiavimo laiką, vietą ir jo darbotvarkę nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį) TPA LS valdyba skelbia:
 
2017 m. kovo 24 d. šaukiamas eilinis aukščiausias Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus, įm. kodas 191610498, TPA LS Visuotinio narių susirinkimo teises turintis organas – Suvažiavimas.
Suvažiavimo vieta: Rokiškio dvaras, Rokiškis
Suvažiavimo pradžia – 14:00 val.
Delegatų bei Valdybos narių ir stebėtojų registracija vyks nuo 13:00 val.
 
Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:
 • Atidarymas, sveikinimai
 • Darbotvarkės tvirtinimas, reglamento nustatymas,
 TPA LS valdybos veiklos ataskaita:
 •  Prezidento sveikinimas ir pranešimas (iki 15 min.)
 •  Generalinio sekretoriaus pranešimas (iki 30 min.)
 •  Asocijuotų TPA LS narių Gruzijoje atstovų pasisakymas (iki 5 min.)
 • Kitų TPA LS valdybos narių pasisakymai (pagal pageidavimą) (iki 3 min.)
Kavos pertrauka
 
 • Iždininko ataskaita (TPA LS metinė finansinė atskaitomybė)
 • Vidaus audito komisijos ataskaita
 • TPA LS valdybos parengtų veiklos ataskaitų tvirtinimas
 • TPA LS metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
 • TPA LS 2018 metų biudžeto tvirtinimas
 • Pranešimai (likus laiko)
 Bendra fotografija
 
 • Po Suvažiavimo  – trumpa ekskursija po Rokiškio dvarą
 • šventinė vakarienė – 18:00 val.
Vadovaujantis TPA LS nuostatų 28 p., pasiūlymai į TPA LS Suvažiavimo darbotvarkės projektą pateikiami TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki Suvažiavimo. Pasiūlymai turi būti pagrįsti raštu.
Suvažiavime privalo dalyvauti TPA LS Valdybos nariai.
Vadovaujantis TPA LS nuostatais:
TPA LS Poskyrio delegatu paprastai yra Poskyrio pirmininkas. Jei Poskyrio pirmininkas tuo pačiu yra ir TPA LS Valdybos narys, jis negali vykdyti TPA LS Poskyrio delegato funkcijų. Tokiu atveju poskyrio delegatu skiriamas kitas Poskyrį atstovaujantis asmuo, apie ką raštu turi būti pranešta TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo.
TPA LS Poskyrių delegatai gali atstovauti Poskyriui TPA LS Suvažiavimuose su balsavimo teise. Jei Poskyrio delegatas negali dalyvauti Suvažiavime, jis gali būti pakeistas kitu. Apie tai Poskyrio pirmininkas raštu turi pranešti TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo.
Kiekvieno Poskyrio delegato pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti turi būti nusiųsti TPA LS generaliniam sekretoriui elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo dienos.
Delegatai, kurių Poskyriai nustatytu laiku ir tvarka nėra sumokėję metinio nario mokesčio, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Poskyryje yra mažiau, nei 10 narių, ar dėl kitokių priežasčių Poskyrio narystė yra sustabdyta, neturi balsavimo teisės Suvažiavime.
Į Suvažiavimą Poskyriai gali siųsti stebėtojus (dalyvavimą finansuoja siunčiantysis Poskyris), kurie balsavimo teisės neturi. Poskyriai, turintys nuo 10 iki 50 narių gali siųsti 1 stebėtoją, turintys nuo 51 iki 100 narių – 2 stebėtojus, nuo 101 iki 150 – 3 stebėtojus, nuo 151 iki 200 narių – 4 stebėtojus ir t.t. P.S. Skaičiuojami nario mokesčius sumokėję nariai.
 
Bus pildoma.