Šaukiamas TPA LS Suvažiavimas

Pradžia: 2018 kovo 24

Pabaiga: 2018 kovo 24

Vieta: Rokiškio dvaras

Vadovaudamasi TPA LS  Įstatų 27 str. (Apie eilinio Suvažiavimo laiką, vietą ir jo darbotvarkę nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį) TPA LS valdyba skelbia:

 2017 m. kovo 24 d. šaukiamas eilinis aukščiausias Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus, įm. kodas 191610498, TPA LS Visuotinio narių susirinkimo teises turintis organas – Suvažiavimas.

Suvažiavimo vieta: Rokiškio dvaras, Rokiškis

Suvažiavimo data, pradžios laikas: 2017 m. kovo 24 d. 14:00 val.

Delegatų ir valdybos narių registracija bei stebėtojų apskaita vyks nuo 13:00 val.

Suvažiavimo vieta: Rokiškio dvaras, Rokiškis

Suvažiavimo data, pradžios laikas: 2017 m. kovo 24 d. 14:00 val.

Delegatų ir valdybos narių registracija bei stebėtojų apskaita vyks nuo 13:00 val.

Suvažiavimo darbotvarkė*:

I sesija: 14:00 – 15:30

1. Atidarymas:

 • 1.1. skelbimas apie Suvažiavimo dalyvius, delegatų* sąšauka;
 • 1.2. sveikinimai;
 • 1.3. Rokiškio muziejaus atstovo pasakojimas  apie Rokiškį (iki 20 min.);
 • 1.4. darbotvarkės, Suvažiavimo reglamento tvirtinimas.
 1. TPA LS valdybos veiklos ataskaita:
  • 3.1. Prezidento  pranešimas (iki 15 min.)
  • 3.2. Generalinio sekretoriaus pranešimas (iki 30 min.)
  • 3.3. Nuolatinių komisijų, valdybos narių pranešimai (iki 5 min.)
  • 3.4. TPA LS  delegatų pasisakymai (pagal pageidavimą) (iki 3 min.)

Kavos pertrauka 15:30 – 16:00

II sesija: 16:00 – 17:00

 1. Iždininko ataskaita (TPA LS metinė finansinė atskaitomybė).
 2. Vidaus audito komisijos ataskaita.
 3. Balsavimas:
  • 5.1. Delagatų sąšauka, balsų skaičiavimo komisijos išrinkimas, balsavimo būdo tvirtinimas;
  • 5.2. TPA LS valdybos parengtų veiklos ataskaitų tvirtinimas;
  • 5.3. TPA LS metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas;
  • 5.4. 3TPA LS 2018 metų biudžeto tvirtinimas;
 4. Rokiškio poskyrio 15 metų veiklą atspindinčio filmuko demonstracija (15 min.).
 5. Pranešimai (likus laiko), Suvažiavimo uždarymas.
 6. Bendra fotografija.

Po Suvažiavimo numatyta iki 1 valandos ekskursija po Rokiškio dvarą.

Šventinė vakarienė – 18:00 val., Rokiškio Kultūros centras (Respublikos g. 96, LT-42136 Rokiškis, 55° 57′ 12.27″, 25° 35′ 11.42″).

Suvažiavime privalo dalyvauti TPA LS Valdybos nariai.

Vadovaujantis TPA LS nuostatais:

TPA LS Poskyrio delegatu paprastai yra Poskyrio pirmininkas. Jei Poskyrio pirmininkas tuo pačiu yra ir TPA LS Valdybos narys, jis negali vykdyti TPA LS Poskyrio delegato funkcijų. Tokiu atveju poskyrio delegatu skiriamas kitas Poskyrį atstovaujantis asmuo, apie ką raštu turi būti pranešta TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo.

Kiekvieno Poskyrio delegato pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti turi būti pateikti TPA LS generaliniam sekretoriui elektroniniu būdu ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo dienos.

Delegatai, kurių Poskyriai nustatytu laiku ir tvarka nėra sumokėję metinio nario mokesčio, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Poskyryje yra mažiau, nei 10 narių, ar dėl kitokių priežasčių Poskyrio narystė yra sustabdyta, neturi balsavimo teisės Suvažiavime.

Į Suvažiavimą Poskyriai gali siųsti stebėtojus (dalyvavimą finansuoja siunčiantysis Poskyris), kurie balsavimo teisės neturi. Poskyriai, turintys nuo 10 iki 50 narių gali siųsti 1 stebėtoją, turintys nuo 51 iki 100 narių – 2 stebėtojus, nuo 101 iki 150 – 3 stebėtojus, nuo 151 iki 200 narių – 4 stebėtojus ir t.t. P.S. Skaičiuojami 2018 m. nario mokesčius sumokėję nariai.

*- 2018-03-20 redakcija

Darbotvarke_2018-03-24