TPA LS Suvažiavimas

Pradžia: 2023 17 kovo

Pabaiga: 2023 17 kovo

Vieta: Siesta

2023 m. vasario 14 d. įvyko TPA LS Valdybos posėdis.

Posėdžio formatas šį kartą buvo kombinuotas, t. y. 4 valdybos nariai rinkosi TPA LS Biure, o dar keliems nariams, dėl susiklosčiusių aplinkybių pageidaviusiems dirbti nuotoliniu būdu, buvo sudaryta galimybė posėdyje betarpiškai dalyvauti Google Meet priemonėmis.

Atskirai ir detaliai aptarti klausimai, susiję su TPA LS Suvažiavimo organizavimu:

NUTARTA:

TPA LS Suvažiavimą sušaukti 2023 m. kovo 17 d. Kauno r.  esančiame Restorane ir konferencijų centre “Siesta” 

Suvažiavimo pradžia 11:00 val. Dalyvius prašome atvykti registracijai nuo 10:30.

Dėl Suvažiavimo patikslintos darbotvarkės ir reikalingos medžiagos paskelbimo delegatams, iki 2023-03-12 (V.J.) 

Ne vėliau, kaip iki  2023-03-10 parengti ir pateikti (siunčiant generaliniam sekretoriui/Vidaus komisijai > IPA.Lithuania@gmail.com): 

Raštą Policijos įstaigoms

Finansinės atskaitomybės ataskaitą (E.Ž.) 

Vidaus audito ataskaitą (A.K.; S.P.) 

TPA LS finansinės veiklos ataskaitą, jos tobulinimo strategiją, biudžeto formavimo principus ir pasiūlymų dėl nario mokesčio kėlimo pagrindimą (V.S.) 

TPA LS bendrosios veiklos 2022 m. apžvalgą ir Vidaus komisijos ataskaitą ir pasiūlymus (V.J., R.Š., E.Ž.) 

Socialinės ir kultūros komisijos ataskaitą ir pasiūlymus (R.K.) 

Profesinės komisijos ataskaitą ir pasiūlymus (L.Z.) 

Išorinių ryšių komisijos ataskaita ir pasiūlymus (L.P., S.O.) 

P.S. Sekite pranešimus. Netrukus bus paskelbta dalyvių (delegatų ir stebėtojų) registracija.

Delegatų dalyvavimas BŪTINAS.

Numatyta, kad stebėtojo dalyvavimo Suvažiavime ir jo renginiuose kaina 30 EUR, kurie turi būti pervedami į TPA LS iždo sąsklaitą iki 2023 m. kovo 12 d.  Patalpų ir organizacinių priemonių kaštai, delegatų (poskyrių pirmininkų), TPA LS Valdybos narių, Vidaus audito komisijos narių dalyvavimo kaštai dengiami iš TPA LS iždo.

Už stebėtojus, svečius po 26 € pervedama į: Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus sąskaitą LT537044060000967883 (AB SEB BANKAS).  Paskirtyje nurodant, pavyzdžiui: „Už stebėtojus, X poskyris Y narių“

***

Preliminari Suvažiavimo darbotvarkė:

TPA LS Suvažiavimo darbotvarkė:

 1. TPA LS prezidento sveikinimo žodis Suvažiavimo dalyviams.
 2. Svečio pristatymas ir paskaita/diskusija
 3. Suvažiavimo dalyvių registracija, darbotvarkės paskelbimas. (gen. sekretorius)
 4. TPA LS valdybos ir komisijų veiklos ataskaitos:
  TPA LS nuolatinių komisijų pranešimai, TPA LS iždininko pranešimas
  TPA LS valdybos narių, delegatų pasisakymai (pagal pageidavimą)
 5. Finansinės veiklos ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas
 6. TPA LS Vidaus audito komisijos ataskaitos pateikimas
 7. TPA LS 2023 m. veiklos priemonių plano pristatymas
 8. TPA LS iždininko pranešimas dėl biudžeto formavimo principų ir pasiūlymų nario mokesčio kėlimo klausimais
 9. Kavos pertrauka
 10. TPA LS Suvažiavimo dalyvių pasisakymai.
 11. Balsavimai
 12. TPA LS prezidento baigiamasis Suvažiavimo žodis. Bendra fotografija 

Po  Suvažiavimo numatyti proginiai pietūs ~ 14:00  ).

Už privalomus dalyvauti delegatus (įsk ir įgaliotus) apmokama iš TPA LS iždo.

Parengė: Vytautas Jasiulevičius