Įvyko TPA LS valdybos ZOOM posėdis

2021 1 kovo TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2021 m. vasario 17 d. 19:00 įvyko nuotolinis (ZOOM) TPA LS valdybos posėdis

Trukmė iki 2 h 15 min

 

Ištrauka iš posėdžio protokolo:

Dalyvauja:

TPA LS valdybos nariai: V. Pliuskus, L. Pernavas, V. Jasiulevičius, V. Sabonis,  R. Leleckas, L. Zaleskienė, R. Kostiuška, R. Matonis, R. Stasiulaitienė (visi 9 nariai), Biuro administratorė E. Žekaitė, Vidaus audito komisijos pirmininkas A. Kojala.

TPALS_pagr_priem_planas_2021_patvirtintas20210217

DARBOTVARKĖ:

 1. 2020 m. veiklos ataskaita.
 2. TPA LS 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.
 3. 2021 m. pagrindinių priemonių plano aptarimas ir tvirtinimas.
 4. 2021 m. TPA LS ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo organizavimo klausimai.
 5. Dėl TPA LS sąskrydžio organizavimo 2021 m. birželio 4-5 d., Trakuose, klausimų.
 6. Kiti organizaciniai klausimai

Susirinkimą pradėjo Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentas Vytautas Pliuskus. Pasveikino visus susirinkusiuosius ir pristatė numatomą darbotvarkę.

 1. 2020 m. veiklos ataskaita. TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius informavo, kad buvo parengta ir nustatytu laiku Pasauliniam TPA vykdomajam biurui pateikta TPA LS veiklos 2020 m. ataskaita. Taip pat informavo, kad papildomai buvo gauta kas pusmetį rengiamos ataskaitos forma dėl TPA LS remiamo kaip pretenduojančio tarpti savarankišku TPA Sakartvelo skyriaus.
 2. TPA LS 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Pristatyta parengta TPA LS 2021  pajamų ir išlaidų sąmata. Susirinkusieji susipažino papunkčiui.

TVIRTINIMAS. TPA LS valdybos nariai parengtą sąmata patvirtino vienbalsiai (1 priedas).

 1. 2021 m. pagrindinių priemonių plano aptarimas ir tvirtinimas. Papunkčiui pristatytas parengtas TPA LS 2021 m. pagrindinių priemonių plano projektas. TPA LS Kultūros – socialinės komisijos pirmininkas Rytis Kostiuška pasiūlė papildomai įtraukti priemonę dėl vaizdo filmo pateikimo TPA pasauliniam konkursui, numatant iki 200 Eur dydžio sąnaudų rengėjui padengimą. Prezidentas Vytautas Pliuskus pasiūlė padidinti plane numatomo policijos ir visuomenės šventės finansavimo biudžetą iki 1500 Eur, pritarta poskyrių renginiams, pagal pateiktas paraiškas dalinai prisidedant iždo lėšomis.

TVIRTINIMAS. TPA LS valdybos nariai vienbalsiai pritarė parengtam pagrindinių priemonių plano projektui. (2 priedas).

 1. 2021 m. TPA LS ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo organizavimo klausimai.

SVARSTYTA: TPA LS ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo organizavimo klausimai, data ir vieta. Pasiūlyta preliminariai numatyti suvažiavimo datą – 2021 m. gegužės 21 d., penktadienį. Valdybos narė Laura Zaleskienė pasiūlė Suvažiavimą organizuoti Šiauliuose, t. y. kaip tai buvo planuota 2020 m. Kartu pasiūlyta paminėti ir pernai atidėtą Šiaulių poskyrio 20-mečio paminėjimą.

Generalinis sekretorius V. Jasiulevičius informavo posėdžio dalyvius, kad jau yra parengtos poskyriams skirtos kandidatų į TPA LS valdymo organus teikimo Suvažiavimui formos. Priminė TPA LS Įstatuose ir nuostatuose įtvirtintus reikalavimus suvažiavimui, jo delegatams ir kt. Pagal nustatytą tvarką apie Suvažiavimo vietą ir datą turi būti paskelbta visiems dalyviams likus ne mažiau, kaip 1 mėnesiui. Posėdžio dalyviai prezidentas V. Pliuskus, viceprezidentas L. Pernavas, Profesinės komisijos pirmininkas R. Matonis, Kultūros-socialinės komisijos pirmininkas Rytis Kostiuška pateikė savo nuomonę dėl kandidatų teikimo formų paskalbimo poskyriams terminų, dėl turinio ir formuluočių.

NUTARTA: pritarti, kad TPA LS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas būtų organizuojamas 2021 m. gegužės 21 d., penktadienį, Šiauliuose.

Esant griežtiems ribojimams dėl Covid-19 pandemijos, Suvažiavimą nukelti į artimiausią datą, kai nebūtų ribojimų, o esant neapibrėžtam karantinui, spręsti klausimą dėl nuotolinio Suvažiavimo organizavimo.

PAVESTA:

TPA LS Vidaus audito komisijai atlikti metinį TPA LS finansinės veiklos auditą.

TPA LS valdybai kito posėdžio metu aptarti TPA LS suvažiavimo darbotvarkės projektą, ataskaitų pristatymo ir rinkimų organizavimo tvarką.

TPA LS generaliniam sekretoriui TPA LS Įstatų ir Nuostatų nustatyta tvarka paskelbti apie Suvažiavimą, organizuoti delegatų ir stebėtojų registraciją, o gavus teikimus dėl kandidatų į valdymo ir kontrolės organus, juos apibendrinti ir pristatyti delegatams ir Suvažiavimui.

 1. Dėl TPA LS sąskrydžio organizavimo 2021 m. birželio 4 – 5 d., Trakuose, klausimų.

PRITARTA. Dėl galimų ribojimų masiniams renginiams rezervuoti alternatyvią sąskrydžio datą 2021 m. rugsėjo 10 – 11 d. Taip pat pavesta TPA LS Vidaus komisijai kartu su organizatoriumi – VSAT poskyriu inicijuoti derybas / procedūras dėl sumokėto užstato grąžinimo.

Nesant kitų galimybių organizuoti tokio masiškumo renginį, svarstyti klausimą dėl kitokio formato renginio scenarijaus.

 1. Kiti organizaciniai klausimai. TPA LS valdyba supažindinta su WhatsApp platformoje pradėta iniciatyva gaminti vardinius (pagal nario numerį) TPA ženklus su pinigine. Pastebėta, kad organizavus pageidaujančiųjų įsigyti tokius ženklus, susidarė 400-500 narių sąrašas. Įvertintos panašių ženklų gamybos Lietuvoje galimybės, pranašumai ir trūkumai.

TPA LS valdyba pritarė pasiūlymui šį klausimą palikti spręsti jį iniciavusiems kolegoms, o panašios atributikos gamybos Lietuvoje klausimus pagal poreikį ir galimybes svarstyti ateityje.

PRIDEDAMA:

1. TPA LS 2021 m. pajamų ir išlaidų sąmata (pateikiama pagal paklausimą bei Suvažiavimo dalyviams).

 1. 2021 m. pagrindinių priemonių planas. TPALS_pagr_priem_planas_2021_patvirtintas20210217