TPA LS valdyba apsvarstė daug aktualių klausimų

2018 sausio 26 TPA LS generalinis sekretorius V.Jasiulevičius

2018 m. sausio 24 d. įvyko pirmasis šių metų TPA LS valdybos posėdis.
Jame dalyvavo 6 valdybos nariai:  V. Pliuskus, V. Jasiulevičius, R. Leleckas, L. Zaleskienė, R. Kostiuška,

R.Stasiulaitienė, bei biuro administratorė E. Žekaitė.

Pagal darbotvarkę valdyba svarstė šiuos klausimus:
  1. TPA LS 2017 m. finansinės veiklos ataskaitos projekto nagrinėjimas;
  2. TPA LS 2018 m. veiklos  plano projekto svarstymas;
  3. TPA LS 2018 m. biudžeto plano projekto svarstymas;
  4. TPA LS „olimpinės rinktinės“ suformavimo ir kiti susiję organizaciniai klausimai TPA žaidynėms, gegužės 13-18 d. Lisabonoje, Portugalijoje.
  5. TPA LS Suvažiavimo datos – kovo 24 d. – tvirtinimas ir suvažiavimo organizavimo klausimai;
  6. TPA LS 2017 m. veiklos ataskaitos apžvalga;
  7. Kiti aktualiausi klausimai:
          7.1. Rytų ir Vidurio Europos šalių skyrių konferencija, gegužės 24 -27 d., Rackeve, Vengrijoje 
          7.2. TPA Šiaurės  ir Baltijos šalių konferencija Rygoje, Latvijoje, birželio 1 – 3 d.
          7.3.  TPS poskyrių internetinių svetainių pavadinimai Facebook
          7.4. TPA LS labdaros paramos gavėja
          7.5. Dėl TPA LS būstinės panaudos sutarties pratęsimo
Susirinkimą pradėjo Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentas Vytautas Pliuskus, išreikšdamas norą, kad valdyba pradėtų dirbti nuosekliai, lygiuodamasi į valdybos narius: R.Kostiušką ir V.Jasiulevičių, t.y. prisiimdami visą atsakomybę, rodydami iniciatyvumą ir nelaukdami nurodymų. Norima, kad pavesti darbai būtų padaryti iki galo. Teko pastebėti, kad daugelio poskyrių Facebook paskyrų pavadinimai nebuvo pataisyti, kaip to buvo prašoma Kalėdinio susirinkimo metu.
Nagrinėtas TPA LS 2017 m. finansinės veiklos ataskaitos projektas. Vienbalsiai nutarta ataskaitos projektui pritarti. Taip pat pasiūlyta informuoti TPA LS Vidaus audito komisiją apie pasirengimą dėl 2017 m. finansinės veiklos apibendrinimo ir pareigos iki suvažiavimo atlikti finansinės veiklos patikrinimą ir parengti ataskaitą.
E.Žekaitei pavesta paruošti skaidres, pagalbinę medžiagą poskyriams dėl 2 % gyventojo pajamų mokesčio ir paruošti TPA LS veiklos 2017 m. finansinės ataskaitos skaidres Suvažiavimui. Taip pat buvo apsvarstyti TPA LS 2018 m. veiklos ir biudžeto planai.
Nutarta pagal poskyrių pateiktas paraiškas skirti dalinį poskyrių organizuojamų kultūros ir sporto renginių finansavimą:.
Sąskrydžiui pagal biudžeto galimybes numatyta ženkli, bet greičiausiai nepakankama suma, tačiau kaip ir kasmet tikimasi rėmėjų pagalbos. Kaip ir kasmet numatytos tokios pat sumos nominacijoms, Policijos ir visuomenės šventei, Kalėdiniam susirinkimui. Taip pat nutarta šiemet deleguoti TPA LS atstovus į TPA Rytų ir Vidurio Europos šalių skyrių konferenciją Vengrijoje ir TPA Šiaurės ir Baltijos šalių konferenciją Latvijoje.
Taip pat buvo nutarta paankstinti ir sutrumpinti konkurso TPA įkūrėjo Arthuro Troop stipendijai gauti paraiškų pateikimo terminą iki kovo 1 d. Šį klausimą ir toliau palikta kuruoti V. Jasiulevičiui.
Buvo svarstytas klausimas dėl TPA LS  žurnalo leidybos. L. Zaleskienei pavesta teikti medžiagą apie Lietuvos renginius kasmėnesiniam IPA naujinlaiškiui.
Neradus vieningos nuomonės dėl žurnalo leidybos nuspręsta dar kartą sugrįžti prie šios klausimo svarstymo kitame valdybos posėdyje.
Posėdyje buvo pristatytas sąrašas ir svarstyti „olimpinės rinktinės“ kandidatai, atstovausiantys TPA Lietuvos skyrių I Tarptautinėse policijos asociacijos žaidynėse gegužės 13 -18 d. Lisabonoje, Portugalijoje. Pateikti sąmatų planai už rinktinės sportinę aprangą, kelionės bilietus.
Nuspręsta deleguoti 34 TPA narius: 13 krepšinio žaidėjų, 11 futbolo žaidėjų, 5 bėgikus, 3 šaulius ir 2 lydinčius asmenis. Iš TPA LS skyriaus iždo tam skirti 2500 EUR.
Taip pat buvo apsvarstyta TPA LS eilinio Suvažiavimo data ir vieta.
Vienbalsiai patvirtinta, kad Suvažiavimas šaukiamas kovo 24 d. ir vyks Rokiškio dvare, Rokiškyje. Aptartas klausimas dėl delegatų ir stebėtojų dalyvavimo renginyje finansavimo. Pavesta V. Jasiulevičiui paskelbti informaciją apie TPA LS eilinį suvažiavimą, o R. Stasiulaitienei teikti pagalbą Rokiškio poskyriui vykdant pasirengimo darbus.
Apsvarstytas TPA LS poskyrių veiklos ataskaitų už 2017 m. teikimo klausimas. Pavesta valdybos nariams susisiekti asmeniškai su poskyrių, kurie nepateikė ataskaitų, pirmininkais.
Svarstyta, kas galėtų atstovauti TPA Lietuvos skyrių tarptautiniuose renginiuose.
Nutarta į TPA Rytų ir Vidurio šalių skyrių konferenciją Vengrijoje, Rackeve deleguoti valdybos narius R. Lelecką ir L. Zaleskienę, o TPA Šiaurės ir Baltijos šalių susitikimą Rygoje, Latvijoje deleguoti TPA LS generalinį sekretorių V. Jasiulevičių ir V.Sabonį.