TPA LS valdybos posėdis: skelbiama Suvažiavimo data ir vieta

2023 14 vasario TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2023 m. vasario 14 d. įvyko TPA LS Valdybos posėdis.

Posėdžio formatas šį kartą buvo kombinuotas, t. y. 4 valdybos nariai rinkosi TPA LS Biure, o dar keliems nariams, dėl susiklosčiusių aplinkybių pageidaviusiems dirbti nuotoliniu būdu, buvo sudaryta galimybė posėdyje betarpiškai dalyvauti Google Meet priemonėmis.

Darbotvarkėje buvo šie klausimai:

Buvo apžvelgta 2022 m. veiklos ataskaita IPA Tarptautiniam Biurui (V.J.)

Aptartos ir patvirtintos siūlomos 2023 m. Pagrindinių priemonių plano ir priemonių finansavimo / dalinio finansavimo iš TPA LS Iždo priemonės (V.J.) 

Papildomai numatyti regioniniai įsipareigojimai ir priemonės TPA Šiaurės Baltijos šalių susitikimui, dalyvavimui Policijos ir visuomenės šventėje, taip pat dalyvavimas kituose TPA tarptautiniuose ir regioniniuose renginiuose.

Atskirai ir detaliai aptarti klausimai, susiję su TPA LS Suvažiavimo organizavimu:

NUTARTA:

TPA LS Suvažiavimą sušaukti 2023 m. kovo 17 d. Kauno r.  esančiame Restorane ir konferencijų centre “Siesta” 

Suvažiavimo pradžia 11:00 val. Dalyvius prašome atvykti registracijai nuo 10:30.

Dėl Suvažiavimo patikslintos darbotvarkės ir reikalingos medžiagos paskelbimo delegatams, iki 2023-03-12 (V.J.) 

Ne vėliau, kaip iki  2023-03-10 parengti ir pateikti (siunčiant generalinian sekretoriui/Vidaus komisijai > IPA.Lithuania@gmail.com): 

Raštą Policijos įstaigoms

Finansinės atskaitomybės ataskaitą (E.Ž.) 

Vidaus audito ataskaitą (A.K.; S.P.) 

TPA LS finansinės veiklos ataskaitą, jos tobulinimo strategiją, biudžeto formavimo principus ir pasiūlymų dėl nario mokesčio kėlimo pagrindimą (V.S.) 

TPA LS bendrosios veiklos 2022 m. apžvalgą ir Vidaus komisijos ataskaitą ir pasiūlymus (V.J., R.Š., E.Ž.) 

Socialinės ir kultūros komisijos ataskaitą ir pasiūlymus (R.K.) 

Profesinės komisijos ataskaitą ir pasiūlymus (L.Z.) 

Išorinių ryšių komisijos ataskaita ir pasiūlymus (L.P., S.O.) 

***

Tarp kitų klausimų valdyboje buvo aptarti TPA LS Sąskryžio organizavimo klausimai ir biudžetas, numatyta sudaryti Sąskryžio organizacinį komitetą (SKK nariai ir Pietų Lietuvos poskyriai).  Preliminariai numatoma Sąskrydžio data 2023-06-(02<->04))

Prezidentas, SKK pirmininkas ir kiti org. komiteto nariai numato vietų Sąskrydžiui apžiūrą  2023-02-22. Po to reikėtų pasirašyti sutartis su paslaugų teikėjais ir tik tada paskelbti visiems apie Sąskrydį.

Taip pat valdyboje aptarti TPA LS Biuro patalpų sprendimo ir kiti klausimai.

Parengė: Vytautas Jasiulevičius