Trumpai apie įvykusį TPA LS valdybos posėdį

2018 lapkričio 20 TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2018 m. lapkričio 15 d. įvyko TPA LS valdybos posėdis, kuriame dalyvavo 7 iš 9 valdybos narių ir Biuro administratorė.
Pagal darbotvarkę svarstyti šie klausimai:
 1. Dėl metų pabaigos (Kalėdinio) susirinkimo
 2. Dėl nominacijos skyrimo pasižymėjusiems poskyriams
 3. Trumpa informacija apie TPA pasaulinį kongresą
 4. Dėl TPA LS renginių (Policijos dienos – Angelų Sargų dienos, TPA Baltijos šalių autožygio ir kt.) viešinimo TPA pasauliniame naujienlaiškyje
 5. Dėl naujų pažymėjimų ir lipdukų gamybos ir situacijos dėl nario mokesčio už 2019 m. surinkimo apžvalga.
 6. Dėl TPA LS biudžeto:
  • preliminari situacijos apžvalga;
  • pasiūlymai dėl 2019 m. biudžeto formavimo politikos
 7. Dėl narystės TPA įforminimo procedūrų (pagal pradėtą naudoti narystės deklaraciją)
 8. Dėl 2019-ųjų metų pagrindinių priemonių planų
 9. Dėl suvenyrų ir kt. atributikos su TPA simbolika gamybos
 10. Pasiūlymai dėl TPA LS 25-mečio renginių
 11. Poskyrių pasiūlymų, pastabų apžvalga, užduočių valdybos nariams paskirstymas
Susirinkimą pradėjo Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus prezidentas Vytautas Pliuskus, trumpai apžvelgdamas darbotvarkės eigą. Pristatyta numatomo Kalėdinio susirinkimo vieta Pasvalio krašto muziejuje ir Kalėdinės vakaronės vieta – Pasvalio r.  Raubonių kaimo sodyba „Tatulos vingiai“. Patvirtinta data –  š.m. gruodžio 8 d. (šeštadienį). Vietovės pasirinkimą lėmė artėjantis TPA Pasvalio poskyrio 10 – mečio jubiliejus.
Aptarta preliminari Kalėdinio susirinkimo ir vakaronės programa. Valdybos nariams pavesta sukurti nominacijas, parengti vakaronės vedimo programą, paruošti ir išsiųsti kvietimus į renginį;, o Biuro administratorei E.Žekaitei registruoti ir rinkti dalyvių mokestį.
 
Valdyba apsvarstė pasiūlymus dėl poskyrių, kurie yra verti nominacijos „Už aktyvią veiklą TPA ir policijoje“.  
Vienbalsiai nuspręsta šiais metais nominacijas teikti 3 poskyriams po 200 EUR:
Prezidentas V. Pliuskus pristatė trumpą apžvalgą iš pasaulinio TPA Kongreso Roterdame (Olandijoje). Kitais metais planuojamas renginys Dubrovnike (Kroatija). Pasidalinta įžvalgomis ir prognozėmis dėl artėjančių TPA pasaulinio Prezidento rinkimų. Pasidžiaugta trečius metus iš eilės gautu aukso medaliu už informatyvią TPA LS svetainę. Prezidentas tarė pagyrimo žodį svetainės administratoriui, generaliniam sekretoriui V. Jasiulevičiui. Pasidžiaugta, kad TPA LS Policijos departamento poskyrio narei Giedrei Tamulionienei skirta A.Troop stipendija. 
 
Svarstyta TPA LS galimybė tapti Gimborno mokymo centro nariu. Aptartos finansinės galimybės mokėti Gimborno MC narystės mokestį, kuris siektų apie 500 Eurų kasmet. Klausimas atidėtas.
Nutarta apie kelis renginius pateikti informaciją anglų kalba TPA pasauliniame naujienlaiškyje (IPA Newsletter).
Pavesta R. Leleckui ir R. Matoniui paruošti medžiagą apie policijos šimtmečio minėjimą, R. Matoniui, R. Leleckui ir L. Zaleskienei paruošti medžiagą apie TPA LS valdybos vakaronę su aukšto rango policijos vadovais, Interpolo ir kt. vadovais.
 
Diskutuota dėl nario mokesčio surinkimo tvarkos tobulinimo. Nutarta ieškoti inovatyvių būdų kaip efektyviau surinkti nario mokestį. R. Matoniui pavesta raštu parengti ir pristatyti/pasidalinti PD įdiegtu moduliniu mokesčio surinkimo būdu.
Apžvelgtos 2018 m. TPA LS surinktos pajamos ir patirtos išlaidos (remiantis trijų ketvirčių rezultatais), pasidalinta ketvirto ketvirčio išlaidų prognozėmis, diskutuota dėl paraiškų renginiams lėšų skyrimo tvarkos.  Nutarta pavesti iždininkui R. Leleckui suformuluoti ir pasiūlyti ateinančių metų biudžeto formavimo tvarką.
 
Aptarta narių įstojimo deklaracijos ir sutikimo pildymo procedūra, kuri yra atnaujinta ir parengta vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos raglamento (BDAR) reikalavimais dėl asmens privatumo duomenų valdymo. Naujoji tvarka ir deklaracija yra paskelbta TPA LS internetiniame puslapyje Privatumo skiltyje. Naujo nario anketa turi būti siunčiama TPA LS Biurui. Patvirtintas dvipakopis naujo TPA nario patvirtinimas (rekomendacija) poskyryje ir jo patvirtinimas ir apskaita kaip TPA nario TPA LS Vidaus komisijoje, kuriai numatyta TPA narių apskaita. Vidaus komisijos pirmininkas pagal TPA LS Įstatus yra generalinis sekretorius. Patvirtinta, kad Biuro administratorė taip pat vykdo ir Vidaus komisijos nario funkcijas, kas įtvirtinta ir šios darbuotojos pareigybiniuose nuostatuose.
Biuro administratorei E. Žekaitei pavesta paruošti skaidres, pagalbinę medžiagą poskyriams, kaip teisingai pildyti naujo nario deklaraciją ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
Valdybos nariai apsvarstė ir vieningai pritarė TPA LS Utenos poskyrio pasiūlymui 2019 m. sąskrydį organizuoti Utenos apskrityje.
 
TPA LS puslapyje nuspręsta skirti vietą suvenyrų katalogo su TPA simbolika talpinimui, o poskyriams suteikti prieigą prie gaminių pavyzdžių maketų.
Svarstytos galimos TPA LS 25-mečio šventės paminėjimo datos. Diskutuota dėl renginio programos. Nutarta paminėti šią sukaktį gegužės mėnesį kartu su eiliniu TPA LS Suvažiavimu.
Valdybos nariams R.Stasiulaitienei ir R. Matoniui pavesta paruošti medžiagą lietuvių ir anglų kalbomis į TPA LS 25- mečio leidinį.
 
Nagrinėtas TPA LS Pasvalio poskyrio prašymas dėl papildomų lėšų skyrimo 10 metų jubiliejui paminėti. Valdyba vieningai pritarė skirti paprastai tokiems renginiams leistiną sumą.
Galiausiai pasidalinta informacija apie projekto „Smurtas artimoje aplinkoje: prevencija, apsauga, pagalba, bendradarbiavimas“ eigą.
 
Pritarta paskelbti TPA fotografijos konkursą, o L. Zeleskienei pavesta išversti iš anglų kalbos šio tarptautinio konkurso sąlygas.
 
Remtasi TPA LS valdybos posėdžio protokolo medžiaga