Įvyko TPA LS Vidaus komisijos posėdis

2021 8 liepos TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius

2021 m. liepos 8 d. TPA LS būstinėje įvyko pirmasis naujos kadencijos TPA LS Vidaus komisijos narių posėdis.

Jame dalyvavo komisijos pirmininkas – TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius, nariai: TPA LS generalinio sekretoriaus pavaduotojas Rolandas Šepetys ir TPA LS Biuro administratorė Eglė Žekaitė (toliau – Komisija). Su Sakartvele reziduojančiu komisijos nariu Irakli Kadagidze susisiekta nuotoliniu būdu ir trumpai aptari su asociajuota naryste ir Sakartvelo (Georgia) policijos asociacijos organizacine veikla susiję klausimai.

Vadovaujantis TPA LS Suvažiavime 2017 m. balandžio 21 d. patvirtintais Nuostatais, Vidaus komisija (62 p.), tarp kitų jai keliamų uždavinių, vykdo šiuos pagrindinius uždavinius:

 • apibendrina ir koordinuoja pasiūlymus dėl TPA LS įstatų ir nuostatų tobulinimo ir pakeitimų;
 • teikia metodinę pagalbą ir pasiūlymus dėl poskyrių veiklos organizavimo ir t.t.;
 • teikia ir koordinuoja pasiūlymus dėl TPA LS valdymo ir administravimo tobulinimo;
 • analizuoja ir teikia papildomus dokumentus;
 • rengia anketas ir dokumentus;
 • koordinuoja TPA narių apskaitą;
 • administruoja TPA LS internetinį tinklalapį ir socialinius tinklus;
 • administruoja asocijuotą narystę;
 • organizuoja TPA LS valdybos posėdžius, susirinkimus, Suvažiavimus bei vaizdo ar garso konferencijas, jas skelbia ir rengia nutarimų projektus;
 • sudaro TPA LS valdybos posėdžių darbotvarkes;
 • rengia ataskaitas TPA Tarptautiniam Administraciniam Centrui.

Komisija aptarė šiuos posėdžio darbotvarkės klausimus:

 • aktualijų dėl iniciatyvų į visų TPA LS komisijų veiklą įtraukti kuo daugiau poskyrių atstovų sklandaus realizavimo;
 • Poskyrių atstovų įtraukimo į Komisiją (pagal preliminariai jau pateiktą sąrašą) procedūrų (pagal TPA LS Nuostatų 73 p.) organizavimo;
 • Dėl Komisijos reglamento parengimo ir teikimo tvirtinti TPA LS Valdybai;
 • Dėl pasiūlymų kitoms komisijoms (Kultūros-socialinei, Profesinei ir Išorinių ryšių), rengiant atitinkamų komisijų reglamentus (TPA LS Įstatų 43.8 p. ir 49 p.), teikimo;
 • Dėl TPA narių apskaitos tobulinimo;
 • Dėl pasiūlymų, su naryste TPA susijusioms TPA LS Iždo įplaukoms pagerinti, inicijavimo;
 • Dėl TPA LS organizacinės veiklos tobulinimo iniciatyvų paieškos ir apibendrinimo.

Komisijos nariai įvertino, kad TPA LS Suvažiavime 2017 m. patvirtinti Nuostatai neprieštarauja šiuo metu pateiktoms iniciatyvoms ir nėra skubos juos keisti. TPA LS veiklą galima tinkamai reglamentuoti ir TPA LS valdybos tvirtinamais organizacinės ir kūrybinės veiklos reglamentais, darbo planais, įsteigtų komisijų reglamentais.

Komisijos pirmininkas įsipareigojo asmeniškai suderinti su dar prieš kurį laiką siūlytais kandidatais (iš poskyrių atstovų) į papildomus Vidaus komisijos narius, kuriais tapti galėtų būti siūloma: Vytautą Atkočių ar Kauno poskyrio atstovę Zitą Gaižauskienę, Edvardą Domarką (Skuodas) ar Saulių Bloškį (VSAT PAR), Liną Leščauskytę (Kelmė) ar Arūną Baresnevičių (Radviliškis), Laurą Talačkienę ar Ričardą Stanį (Rokiškis), Dainių Blažį (Alytus) ar Marių Mieščionaitį (Kalvarija), Rositą Gurskają (Zarasai) ar Rimą Lelecką (Utenos posk.); Gediminą Martinavičių (Tauragė) ar Editą Aurilienę (Šilalė)…

Kviestume visus, matančius save galint dirbti Vidaus komisijoje ir siekti jai deleguotų uždavinių (išvardintų TPA LS Nuostatuose ir iš dalies šiame tekste aukščiau) įgyvendinimo, susisiekti su generaliniu sekretoriumi ir šios komisijos pirmininku Vytautu Jasiulevičiumi. 

Aptarti artimiausi keliami planai dėl TPA LS interneto svetainės tobulinimo, taip pat siekiami TPA LS narių apskaitos sistemos patobulinimai.

Susisiekus su asocijuotų TPA narių Sakartvele atstovu Irakli Kadagidze, išklausyta informacija apie padėtį Sakartvele. Irakli informavo, kad Sakartvelo policijos asociacija dar kartą parengė ir išsiuntė juos pristatantį ir TPA veiklą reprezentuojantį laišką Sakartvelo vidaus reikalų ministerijai. Rudenį planuojamas Sakartvelo policininkų asociacijos ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas. Taip pat aktualu ir tai, kad šį rudenį Sakartvele vyks visuotiniai rinkimai į vietos savivaldos organus, galintys turėti teigiamos įtakos šalies policijos vadovų pozityvesniam požiūriui į policininkų visuomeninės organizacijos veiklą. P.S. Šiuo metu Sakartvele policijos pareigūnams oficialiai nėra leidžiama dalyvauti jokioje politinėje ir/ar nevyriausybinių organizacijų veikloje.