TPA tikslai

troopTarptautinė policijos asociacija įkurta 1950 m. sausio 1 d. Linkonšyro (Anglija) seržantas Arthur Troop norėjo sukurti policijos pareigūnų draugystės ir tarptautinio bendradarbiavimo organizaciją. Įsteigus Asociaciją išsipildė seržanto idėja – asociacijos nariai pradėjo vystyti visuomeninius, kultūrinius ir profesinius ryšius aplinkoje, laisvoje nuo diskriminavimo pagal rangą, lytį, spalvą, kalbą arba religiją, ir skatino šalies ir užsienio policijos pareigūnų bendradarbiavimą bei draugystę. Asociacijos šūkis esperanto kalba skamba ,, SERVO PER AMIKECO”. Tai reiškia „TARNAUTI DRAUGAUJANT“. TPA yra pasaulinė nepelno draugystės organizacija, kurios nariai yra dirbantys arba išėję į pensiją teisėsaugos pareigūnai. Ši organizacija nėra susijusi su jokia kita sąjunga, policijos ar vyriausybės tarnyba. Asociacija propaguoja tarptautinį kultūrinį policijos pareigūnų bendradarbiavimą. Kadangi organizacija yra tarptautinė, vienas pagrindinių jos privalumų – dalykines, pažintinės kelionės, tačiau pagrindinis organizacijos akcentas yra draugystė. Kasmet vyksta nacionaliniai ir tarptautiniai susitikimai. Visi pareigūnai dirba laisvalaikiu, negaudami už tai jokio atlygio: MŪSŲ NUOSTATAI DRAUDŽIA BET KOKĮ DALYVAVIMĄ POLITIKOJE, ĮTAKOTI KITŲ SĄJUNGŲ, DEPARTAMENTO VEIKLĄ, VYKDYTI DISKRIMINACIJĄ PAGAL RASĘ, LYTĮ ARBA RELIGIJĄ”. Organizacijos nariu gali būti bet kuris kvalifikuotas valstybinės ar miesto teisėsaugos pareigūnas arba pensininkas. Nariai skatinami priimti svečius savo namuose, būti gidais ir nuoširdžiais pagalbininkais. ASOCIACIJOS TIKSLAI

  • Užmegzti draugystę, vienyti visus tarnaujančius ir išėjusius į pensiją teisėsaugos darbuotojus visame pasaulyje esančiose šalyse-narėse.
  • Skatinti ir plėtoti visuomeninės veiklos, teisėsaugos ir tvarkos palaikymo studijas, veikiant visuomeninėje, kultūros ir kitose srityse. Rengti mainų, poilsio ir rekreacines programas, bendravimo, draugystės ir studijų grupių vizitus.
  • Sudaryti edukacines programas narių poreikiams tenkinti, studijuojant teisėsaugos dalykus.
  • Asociaciją kiekvienoje šalyje-narėje kontroliuoja skyriaus valdyba. Ji atsiskaito Tarptautinei vykdomajai tarybai, kurioje dirba teisėtai išrinkti tas šalis atstovaujantys delegatai.
  • Administravimo tikslais šalys skirstomos į skyrius. Visi skyrių poskyriai turi išrinktą valdybą, kurią sudaro pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, sekretorius ir iždininkas. Kiekvieno poskyrio pirmininkas šalies susirinkimuose atstovauja poskyriui.
  • Nariai turi nešioti asociacijos ženklelį ir priklauso teritorijos, kurioje tarnauja poskyriui,  (nariai gali pasirinkti poskyrį pagal savo gyvenamąją vietą). Jis turi pilną balsavimo teisę poskyrių susirinkimų metu, taip pat teisę pasisakyti ir balsuoti atviruose kasmetiniuose susirinkimuose.
  • Dabar narių yra daugelyje laisvojo pasaulio šalių ir jų skaičius auga. Narių yra įvairių rangų atstovai, nuo eilinių policijos pareigūnų iki vadovų. Asociacijos veikla nėra susijusi su tarnybos reikalais. Asociacija yra visuomeninė organizacija, kuri oficialiai nėra remiama ar kontroliuojama. Visą asociacijos veiklą vykdo jos pareigūnai ne darbo metu ir be atlygio.
  • TPA yra organizacija, griežtai besiremianti idealizmu ir draugyste: čia visiškai neskirstoma pagal rangus.

NARIAMS TEIKIAMI PRIVALUMAI benefitsNauji nariai gauna atlapo ženkliuką ir tarptautinį pažymėjimą su nuotrauka (arba be jos). Iki šiol, kiekvienais metais mokant nario mokestį, buvo išduodamas tų metų mokesčių apmokėjimo ženklas, klijuojamas ant pažymėjimo.

Nuo 2016 metų visose šalyse bus išduodami ir pripažįstami pasaulyje vienodo pavyzdžio vienerius metus galiojantys nario pažymėjimai. Galimi variantai tiek su nuotraukomis, tiek be jų. 

TPA Lietuvos skyrius pasirinko variantą su nario fotografija, bei su papildomai klijuojama apsaugine spalvota tarptautinio IPA ženklo holograma.

 

New Membership card LTIPA 2015 11 12 maketas

Mažas žydras pažymėjimas pripažįstamas visame pasaulyje kaip oficialus nario asmens dokumentas. Jis laikomas TPA nario paso viduje. Toks pažymėjimas teikia daug privalumų, svarbiausia, lemia draugiškus santykius. Stengiamasi padėti nariams, norintiems užmegzti ryšius su policija TPA šalyse-narėse. Rengiamos individualios arba grupinės atostogų mainų programos, pagal kurias įmanoma pabuvoti ir pasirinktos šalies policijos pareigūno namuose. Svečiuojantis užsienyje, galima studijuoti policijos darbo metodus kitose šalyse, užmegzti profesinius policijos ryšius visame pasaulyje. Nariai gali bendrauti su kitais, panašius interesus turinčiais kolegomis, naudodamiesi ir kitomis TPA informacijos priemonėmis, kurias šiam tikslui administruoja TPA Nuolatinis vykdomasis komitetas ir šalių skyrių valdybos…

***

TPA Lietuvos skyrius yra įregistruotas, kaip paramos gavėjas, tad visi nariai, jų artimieji draugai ir kiti prijaučiantieji TPA idėjoms ir veiklai, kiekvienais metais iki gegužės 1 d. gali Valstybinei mokesčių inspekcijai  pateikti prašymą pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį į TPA Lietuvos skyriui (nurodant įmonės kodą 191610498)Prašymui pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio dalį sumos naudojama Prašymo forma FR0512 (02 versija), patvirtinta VMI prie FM viršininko 2012-02-17 d. įsakymu Nr. VA-16.  Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį vienetams, turintiems teisę gauti paramą, ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formą galite užpildyti tiesiogiai portale arba parsisiuntę į savo kompiuterį.

Paramos lėšas taip pat galima pervesti tiesiogiai į Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) Lietuvos skyriaus (įmonės kodas 191610498sąskaitą LT537044060000967883.