TPA įstatai, nuostatai, statutas, taisyklės

 
TARPTAUTINĖS POLICIJOS ASOCIACIJOS (IPA) LIETUVOS SKYRIAUS ĮSTATAI
 
I. BENDROJI DALIS
 
1. Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius (toliau – TPA LS) yra asociacija, savanoriškumo pagrindu vienijanti Lietuvos Respublikos teritorijoje įkurtas policijos asociacijas (toliau – Poskyrius).
2. TPA LS teisinė forma yra asociacija.
3. TPA LS pavadinimas yra Tarptautinės policijos asociacijos (IPA) Lietuvos skyrius.
4. TPA LS veiklos laikotarpis – neribotas.
5. TPA LS finansiniai metai – kalendoriniai metai.
6. TPA LS yra Tarptautinės policijos asociacijos (angl. International Police Association, toliau – TPA) narys. TPA šūkis esperanto kalba skamba „Servo per Amikeco“(„Tarnauti draugaujant“).
7. TPA emblemos yra saugomos teisės aktų nustatyta tvarka ir gali būti naudojamos tik TPA LS veikloje. Bet koks pakeitimas emblemoje yra neleistinas.
8. TPA LS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Visuotine žmogaus teisių deklaracija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, TPA statutu ir šiais įstatais.
9. TPA LS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, rengiantis finansinę atskaitomybę, turintis antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje įregistruotų bankų. Jis taip pat gali turėti sąskaitą (-as) banke (-uose) bet kurioje kitoje valstybėje teisės aktų nustatyta tvarka. TPA LS turi teisę gauti paramą įstatymų nustatyta tvarka.
10. TPA LS gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, nustatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
11. Sprendimą dėl TPA LS buveinės keitimo priima TPA LS Valdyba.
 
II. ASOCIACILOS TIKSLAI IR VEIKLA
 
12. TPA LS tikslai yra:
12.1. pagrindinis TPA LS tikslas – koordinuoti Lietuvos Respublikos teritorijoje narių veiklą, atstovauti savo narių interesams ir juos ginti, tenkinti su tuo susijusius viešuosius interesus;
12.2. propaguoti pagarbą įstatymui ir teisėsaugai;
12.3. plėtoti tarptautinį TPA LS narių bendradarbiavimą, propaguojant geriausias policijos veiklos tradicijas, ugdant pavyzdingą ir sąžiningą pareigų atlikimą, keliant profesionalumą ir policininko profesijos prestižą, skatinti policijos ir visuomenės tarpusavio supratimą.
12.4. dalyvauti profesinio tobulinimo veikloje;
12.5. skatinti tarptautinį bendradarbiavimą socialinėje, kultūrinėje ir profesinėje srityse;
12.6. atstovauti TPA LS nariams Tarptautinėje policijos asociacijoje, Lietuvos Respublikos valstybės institucijose, taip pat Lietuvos ir tarptautinėse organizacijose ir įstaigose;
12.7. dalyvauti tarptautiniuose projektuose;
12.8. bendradarbiauti su Lietuvos valstybės institucijomis, taip pat Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis ir įstaigomis, sprendžiant visus TPA LS narius dominančius klausimus;
12.9. vystyti visuomeninę ir kultūrinę veiklas;
12.10. skatinti jaunimo mainus ir tarptautinius jaunimo susitikimus;
12.11. teikti informaciją nariams visais klausimais, susijusiais su TPA LS veikla;
12.12. Skatinti taikų tautų sambūvį ir taiką pasaulyje.
13. TPA LS, siekdama skatinti didesnę toleranciją, taiką, pagarbą teisei ir tvarkai, žmonių tarpusavio supratimą bei policijos darbo skatinimą, plėtoja, prisiima bei organizuoja nacionaliniu ir tarptautiniu mastu:
13.1.mainų programas, vizitus, keliones ir ekskursijas,
13.2. parodas, konkursus,
13.3. profesinius seminarus;
13.4. socialinius sąskrydžius ir renginius;
13.5. sportinius renginius;
13.6. kultūrines parodas ir konkursus;
13.7. apmokymo kursus, konferencijas;
13.8. susitikimus su valdžios, Lietuvos ir tarptautinių nevyriausybinių organizacijų atstovais;
13.9. bet kurią kitą veiklą, kuria siekiami aukščiau aprašyti tikslai TPA ribose arba bendradarbiaujant su kitomis organizacijomis.
14. TPA LS taip pat steigia stipendijas jauniems nariams, socialinius fondus savo nariams, užsiima švietėjiška, visuomenine ir kultūrine veikla, leidžia TPA leidinius, užsiima leidyba, videofilmų gamyba, teikia kitas su šia veikla susijusias paslaugas.
 
III. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 
15. TPA LS nariai yra Lietuvos Respublikoje įsteigtos asociacijos, priimtos TPA LS Poskyrio teisėmis šių įstatų. ir TPA LS nuostatų numatyta tvarka.
15.1. Poskyrį sudaro nariai ir garbės nariai, kuriais gali būti dirbantys ir esantys pensijoje Lietuvos Respublikos piliečiai – policijos pareigūnai ir kiti dirbantys policijos sistemoje, bei asmenys, išvardinti šių įstatų 15.3. ir 15.5. punktuose. TPA LS Valdyba sprendžia, kas yra priskiriami TPA nariams ir kas gali būti priimtas TPA LS Poskyrio nariu. Asociacijoms, priimtoms į TPA LS priklausantys nariai tampa ir TPA nariais.
15.2. Poskyriai vadovaujasi savo įstatais, kurie neturi prieštarauti TPA LS įstatams.
15.3. Šių Poskyrių įstatuose gali būti numatyta, kad Poskyrių nariais, parašius prašymą, gali tapti mirusių Poskyrių narių sutuoktiniai.
15.4. Poskyrio įstatuose taip pat gali būti nurodytas Garbės nario statusas. Garbės narys – tai savo darbais Poskyriui nusipelnęs jo narys. Garbės narys turi turėti visas eilinio Poskyrio nario teises. Poskyrio Garbės nariai gali būti atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo.
15.5. Kitos šalies policijos pareigūnai, jei jų šalyje nėra TPA nacionalinio skyriaus, gali būti priimti atskira grupe, kaip asocijuoti TPA nariai. Tokia narystė turi pasibaigti po to, kai toks skyrius įkuriamas toje valstybėje.
 1. Į TPA LS narius priima TPA LS Valdyba, gavusi šiuos juridinio asmens, norinčio tapti TPA LS nariu, dokumentus:
16.1. laisvos formos prašymą priimti į TPA LS Poskyrio teisėmis, nurodydamas, kokio valdymo organo nutarimu yra priimtas šis sprendimas, ir patvirtindamas, kad yra susipažines su TPA LS įstatais, bei prisiimdamas įsipareigojimus juos vykdyti;
16.2. savo įstatus, narių sąrašą;
16.3. Poskyrio, kaip juridinio asmens, registravimo pažymėjimą.
 1. TPA LS nariu tampama tik sumokėjus nario mokestį už einamuosius metus.
 2. Juridinis asmuo, įstojęs į TPA LS, ir toliau išlaiko juridinio asmens statusą, savo pavadinimą bei savarankiškumą. Pavadinimas „Poskyris“ naudotinas tik nustatant ir palaikant santykius su TPA LS ir kitais TPA LS Poskyriais.
 3. TPA LS nariai savo ūkinėje, ekonominėje ir kitose veiklose yra savarankiški. Poskyriai gali sudaryti sutartis ir susitarimus su bet kuriomis verslo organizacijomis su sąlyga, jog šios organizacijos neturės jokios įtakos ir nekontroliuos Poskyrių veiklos. Šios organizacijos jokia forma negali būti Poskyrio nariai ir naudotis TPA vardu. Poskyriai, be TPA LS Valdybos sutikimo negali priimti sprendimo tapti kitų organizacijų nariais, kurių veikla prieštarautų TPA ir TPA LS tikslams.
 4. TPA LS narių teisės:
20.1. dalyvauti ir balsuoti TPS LS visuotiniame narių suvažiavime, deleguojant po vieną savo delegatą;
20.2. susipažinti su TPA LS dokumentais ir gauti visą informaciją apie jo veiklą;
20.3. bet kada išstoti iš TPA LS. Tokiu atveju stojamieji nario įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip TPA LS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami ir jis netenka TPA LS Poskyrio pavadinimo;
20.4. naudotis TPA LS teikiamomis paslaugomis;
20.5. susipažinti su visų TPA LS narių sąrašu;
20.6. dalyvauti ruošiant ir vykdant TPA LS programas, projektus, renginius;
20.7. siūlyti TPA LS ir jos nariams aktualių problemų sprendimo projektus.
 1. TPA LS narys privalo:
21.1. laikytis šių įstatų, TPA LS visuotinio narių Suvažiavimo, TPA LS Valdybos bei TPA LS Prezidento teisėtų sprendimų;
21.2. neveikti ir neatlikti veiksmų, priešingų TPA LS tikslams;
21.3. mokėti nario mokestį. Mokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką, išskyrus tikslinio mokesčio, nustato TPA LS visuotinis narių Suvažiavimas;
21.4. jeigu TPA LS narys keičia savo adresą, fakso numerį ar elektroninio pašto adresą, jis privalo apie tai pranešti TPA LS Valdybai. To nepadarius, paskutiniais TPA LS žinomais adresais ar numeriais išsiustas pranešimas ar kitas dokumentas laikomas įteiktu tinkamai.
 1. TPA LS Valdyba turi teisę suspenduoti vieneriems metams Poskyrio narystę jeigu:
22.1 Poskyrio veikla neatitinka TPA LS tikslų ir uždavinių;
22.2. Poskyris nevykdo TPA LS prisiimtų įsipareigojimų;
22.3. Poskyris nustatytais terminais nesumoka nario mokesčio;
22.4. Poskyris nesilaiko TPA LS įstatų;
22.5. Poskyryje yra mažiau, kaip 10 narių;
22.6. Poskyris bent dviejus metus nepateikia TPA LS Valdybai veiklos ataskaitų;
22.7. Poskyris dvejus metus nustatytais terminais nepatvirtina savo metinių finansinių ataskaitų rinkinių ir/arba jų nepateikia juridinių asmenų registrui.
 1. Narys šalinamas iš TPA LS, jei per metus nepašalina veiklos sustabdymą sąlygojusių priežasčių. Narį šalina TPA LS Valdyba. Narys yra laikomas pašalintu nuo TPA LS Valdybos atitinkamo sprendimo priėmimo dienos.
 
IV. TPA LS ORGANAI
 
24. TPA LS organai yra šie:
24.1. TPA LS narių suvažiavimas (toliau – Suvažiavimas) – Visuotinis narių susirinkimas;
24.2. TPA LS prezidentas (toliau – Prezidentas) – vienasmenis valdymo organas;
24.3. TPA LS Valdyba – kolegialus valdymo organas;
24.4. TPA LS Vidaus audito komisija (toliau –Vidaus audito komisija) – kolegialus kontrolės organas;
 
TPA LS Suvažiavimas
 1. Suvažiavimas yra aukščiausias TPA LS organas. Suvažiavimas turi visas TPA LS Visuotinio narių susirinkimo teises. Suvažiavimas šaukiamas kas  metus. Suvažiavimo datą, laiką ir vietą nustato TPA LS Valdyba, ir jis šaukiamas TPA LS nuostatų nustatyta tvarka. TPA LS Valdybai jo nesušaukus, Suvažiavimą turi teisę sušaukti ne mažiau kaip pusė TPA LS narių.
 2. Neeilinis Suvažiavimas gali būti sušauktas TPA LS Valdybos nutarimu, TPA LS Vidaus audito komisijos reikalavimu arba reikalaujant ne mažiau kaip pusei TPA LS narių. Neeilinio Suvažiavimo sušaukimo iniciatoriai pateikia TPA LS generaliniam sekretoriui paraišką, kurioje nurodomos Suvažiavimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas.
 3. Apie eilinio Suvažiavimo laiką, vietą ir jo darbotvarkę nariams paskelbiama ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį.
 4. Suvažiavime kiekvienam nariui atstovauja vienas delegatas, turintis vieną balsą, kuris:
28.1. gali Poskyrio vardu pasisakyti ir balsuoti;
28.2. rinkti ir būti išrinktas į TPA LS valdymo ir kontrolės organus;
28.3. gali siūlyti Suvažiavimui savo atstovaujamųjų Poskyrių narių kandidatūras būti išrinktiems į valdymo ir kontrolės organus.
 1. Suvažiavime privalo dalyvauti TPA LS Valdybos nariai.
 2. Kiekvienas TPA LS narys gali siųsti į Suvažiavimą stebėtojus, kuriems nesuteikiama balsavimo teisė. Stebėtojų skaičių nustato TPA LS Valdyba.
 3. Suvažiavime dalyvaujantys asmenys registruojasi pasirašytinai registracijos sąraše, kurį galiausiai pasirašo Suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius. Sąraše nurodomas poskyrio pavadinimas, jį atstovaujančio asmens vardas ir pavardė, atstovavimo pagrindas ir šių asmenų parašai.
 4. Suvažiavimo darbą pradeda TPA LS Prezidentas ar jo įgaliotas viceprezidentas iki, jei to reikia, Suvažiavimo pirmininko ir sekretoriaus išrinkimo.
 5. Suvažiavimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip ½ TPA LS veikiančių narių, kuriems atstovauja delegatai. Jeigu Suvažiavime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po vieno mėnesio turi būti šaukiamas pakartotinis Suvažiavimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Suvažiavime dalyvauja narių. Suvažiavimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių balsų „už“ negu „prieš“ (susilaikę asmenys neskaičiuojami, tai yra, jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 34.1. ir 34.5. punktuose nurodytiems Suvažiavimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių narių balsų.
 6. Suvažiavimas:
34.1. priima ir keičia TPA LS įstatus. Pakeisti įstatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre;
34.2. tvirtina TPA LS Valdybos parengtas veiklos ataskaitas, TPA LS metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
34.3. tvirtina TPA LS metinį biudžetą;
34.4. nustato TPA LS nario stojamojo įnašo, metinio mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
34.5. priima sprendimą dėl TPA LS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
34.6. slaptu arba atviru balsavimu (balsavimo formą nustato Suvažiavimas) ketveriems metams renka ir atšaukia TPA LS vienasmeninį valdymo organą – Prezidentą, kolegialų valdymo organą – Valdybą, bei kolegialų kontrolės organą – Vidaus audito komisiją;
34.7. priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu, išskyrus įstatų 43.9 str. numatytus atvejus;
34.8. priima kitus sprendimus, kurie yra priskirti Suvažiavimo kompetencijai pagal šiuos įstatus ir įstatymus;
34.9. Suvažiavimo delegatų siūlymu ir Prezidento teikimu nustato ne mažesnį, kaip 3 asmenų TPA LS Valdybos narių skaičių ir renka suvažiavimo delegatų pasiūlytus asmenis į TPA LS Valdybą.
 
TPA LS Prezidentas
 1. TPA LS Prezidentu gali būti tik TPA narys. Prezidentas renkamas Suvažiavime iš TPA LS narių iškeltų kandidatų. Jei kandidatų yra daugiau kaip du ir pirmajame balsavimo ture nei vienas iš jų nesurenka daugiau kaip pusės dalyvaujančių Suvažiavime narių balsų, tada skelbiamas antras balsavimo turas. Antrajame balsavimo ture Prezidentas renkamas iš dviejų kandidatų, kurie pirmajame ture surinko daugiausia balsų.
 2. Prezidentas renkamas slaptu arba atviru balsavimu (balsavimo formą nustato Suvažiavimas) ketverių metų laikotarpiui. Kadencijų skaičius neribojamas.
 3. Prezidentas yra vienasmenis TPA LS valdymo organas. TPA LS Prezidentas kartu yra ir TPA LS Valdybos narys ir jos pirmininkas. Prezidentui nustojus eiti prezidento pareigas, jis nustoja buvęs TPA LS Valdybos nariu ir jos pirmininku.
 4. Prezidentas:
38.1. atsižvelgdamas į Suvažiavimo delegatų siūlymus, teikia nurodymus Suvažiavimui nustatyti TPA LS Valdybos narių skaičių ir kandidatus į TPA LS Valdybos narius;
38.2. veikia TPA LS vardu, taip pat sudaro sandorius TPA LS vardu, be atskiro įgaliojimo atstovauja TPA LS visais su ja susijusiais klausimais Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų; atstovauja TPA LS santykiuose su Tarptautine policijos asociacija;
38.3. atstovauja TPA LS teisme ir arbitraže, santykiuose su valstybinėmis ir savivaldos institucijomis, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
38.4. organizuoja ir koordinuoja TPA LS veiklą;
38.5. vykdo Suvažiavimo ir TPA LS Valdybos sprendimus;
38.6 priima į darbą ir atleidžia samdomus darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, juos premijuoja;
38.7. atsako už TPA LS duomenų ir dokumentų pateikimą Juridinių asmenų registrui;
38.8. atsako už TPA LS narių apskaitą;
38.9. atsako už TPA LS metinės finansinės atskaitomybės sudarymą;
38.10. pasirašo TPA LS Suvažiavimo pakeistus įstatus;
38.11. siūlo TPA LS Valdybai generalinio sekretoriaus, iždininko, taip pat komisijų pirmininkų ir viceprezidento (-ų) kandidatūras;
38.12. siūlo TPA LS Valdybai sudaryti ir tvirtinti nuolatines ir (ar) laikinas komisijas ar kitokias darbo grupes bei jų vadovus;
 
TPA LS Valdyba
 1. Valdyba yra kolegialus TPA LS valdymo organas. Valdybos narių skaičių Prezidento teikimu nustato ir ją ketveriems metams renka Suvažiavimas, tačiau minimalus Valdybos pareigybių skaičius yra trys ir jos sudėtyje privalo būti bent pirmininkas (prezidentas), generalinis sekretorius ir iždininkas. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariais gali būti fiziniai asmenys – TPA nariai ir TPA LS narių – juridinių asmenų pasiūlyti fiziniai asmenys, turintys praktinę patirtį TPA LS darbe.
 2. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą į ketvirtį.
 3. Kiekvienas TPA LS Valdybos narys turi Valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę. Valdybos narys, inicijuojantis Valdybos posėdžio šaukimą, siūlo Valdybos posėdžio datą, vietą ir darbotvarkę. Valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė TPA LS Valdybos narių.
 4. Valdybos sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių Valdybos posėdyje Valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia TPA LS Valdybos pirmininko (Prezidento) balsas.
 5. TPA LS Valdyba:
43.1. koordinuoja TPA LS ir jo narių veiklą tarp Suvažiavimų;
43.2. vykdo Suvažiavimo  sprendimus, jei juos vykdyti pavesta TPA LS Valdybai;
43.3. kontroliuoja, kaip laikomasi šių įstatų reikalavimų;
43.4. išklauso nuolatinių komisijų ataskaitas;
43.5. priima sprendimą dėl naujų narių priėmimo į TPA LS;
43.6. tvirtina TPA LS organizacinės ir kūrybinės veiklos reglamentą, darbo planus, sąmatas, dotacijas nariams, rengia TPA LS metinį biudžetą;
43.7. nustato TPA LS narių tikslinius mokesčius;
43.8. tvirtina komisijų darbo reglamentus;
43.9. priima nutarimus dėl labdaros ir paramos fondų steigimo;
43.10. nustato etatines TPA LS pareigybes ir jų atlygius;
43.11. renka TPA LS generalinį sekretorių iždininką, o taip pat komisijų pirmininkus, viceprezidentą, bei generalinio sekretoriaus ir iždininko pavaduotojus (jei tokie renkami) iš valdybos narių tarpo bei nustato jų įgaliojimus;
43.12. priima sprendimą dėl filialų ir atstovybių steigimo ir jų veiklos nutraukimo, tvirtina TPA LS filialų ir atstovybių nuostatus ir jų pakeitimus;
43.13. skelbia ar organizuoja viešos informacijos apie TPA LS ir jos narius paskelbimą;
43.14. organizuoja savanoriškus darbus LR Vyriausybės nustatyta tvarka;
43.15. atsako už pranešimus TPA LS nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės TPA LS veiklai;
43.16. rengia ir pateikia TPA LS veiklos ataskaitą (-as) Suvažiavimui;
43.17. nustato dokumentų ir kitos informacijos apie TPA LS pateikimo nariams tvarką;
43.18. atlieka kitas šiuose įstatuose nustatytas funkcijas.
 
TPA LS Vidaus audito komisija
 1. Vidaus audito komisijos narių skaičių nustato ir ją renka Suvažiavimas ketverių metų laikotarpiui. Vidaus audito komisijos nariais gali būti TPA nariai, turintys atitinkamą kvalifikaciją. Komisijos pirmininkas renkamas iš Vidaus audito komisijos narių. Vidaus audito komisijos nariai negali būti TPA LS Valdybos nariai, taip pat TPA LS samdomi darbuotojai.
 2. Vidaus audito komisija:
45.1 tikrina TPA LS finansinę veiklą, metinę finansinę atskaitomybę ir su ja susijusius finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
45.2 artimiausiame Suvažiavime praneša apie patikrinimo rezultatus ir nustatytus pažeidimus;
 1. TPA LS Prezidentas ir Valdyba privalo pateikti Vidaus audito komisijai jos reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus, kad Vidaus audito komisija galėtų netrukdomai atlikti savo pareigas.
 2. TPA LS Vidaus audito komisija turi teisę reviziniam darbui pasitelkti nepriklausomus auditorius. Audito paslaugų apmokėjimo sąlygas nustato TPA LS Valdyba.
 3. TPA LS veikia tokios komisijos:
48.1. profesinė komisija;
48.2. kultūros–socialinė komisija;
48.3. vidaus komisija;
 1. Komisijų kompetenciją nustato TPA LS Valdyba. Vidaus komisijai vadovauja generalinis sekretorius, kitoms komisijoms – komisijos pirmininkas arba viceprezidentas.
 2. Specifinių klausimų sprendimui TPA LS Valdyba gali sudaryti laikinas komisijas.
V. TPA LS PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA
 
 1. Kai TPA LS pranešimai teisės aktų nustatyta tvarka turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami dienraštyje „Lietuvos Rytas“.
 2. Kiti pranešimai, TPA LS organų sprendimai ir kita reikalinga informacija skelbiami TPA LS interneto svetainėje www.ipa.lt ir išsiunčiami nariams Poskyrio nurodytu elektroniniu paštu arba registruotu paštu. Papildomai informacija gali būti skelbiama socialiniuose tinklapiuose.
 VI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMAS
 
 1. TPA LS nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, reikalingas TPA LS veiklai plėtoti ir tikslams įgyvendinti, įgytas už TPA LS lėšas, dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
 2. TPA LS lėšas sudaro:
54.1. stojamieji, metiniai TPA LS nario, tiksliniai mokesčiai;
54.2. juridinių ir fizinių asmenų ir registruotų asociacijų įnašai, parama ir aukos;
54.3. tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos ar aukotos lėšos;
54.4. valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms kultūros, sporto ir kitoms socialinėms tikslinėms programoms įgyvendinti;
54.5. kredito įstaigų palūkanos už jose saugomas TPA LS lėšas, TPA LS pajamos, gautos iš komercinės ūkinės veiklos, neprieštaraujančios jos veiklos tikslams;
54.6. kitos teisėtai gautos lėšos.
 1. TPA LS turtą valdo ir juo disponuoja TPA LS valdyba.
 2. Kiekvienas TPA LS narys kasmet iki einamųjų metų lapkričio 1 dienos privalo pervesti į TPA LS sąskaitą Suvažiavimo arba Konferencijos nustatytą kitų metų nario mokestį.
 3. TPA LS turtas ir lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytai veiklai.
 
VII. TPA LS PERTVARKYMO IR LIKVIDAVIMO YPATUMAI
 
 1. TPA LS pertvarkomas, pasibaigia (reorganizuojamas ar likviduojamas) Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Suvažiavimui priėmus sprendimą likviduoti TPA LS, Suvažiavimas paskiria TPA LS likvidatorių.
 3. Likęs TPA LS turtas ir lėšos, įstatymų nustatyta tvarka patenkinus visus kreditorių reikalavimus ir TPA LS narių reikalavimus dėl TPA LS turto dalies, neviršijančio nario stojamojo mokesčio, iki TPA LS išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato Suvažiavimas ar teismas, priėmęs sprendimą likviduoti TPA LS.
 
Įstatų pakeitimai priimti 2017 m. balandžio 21 d. TPA LS suvažiavime.
 
Suvažiavimo pirmininkas                                                 Vytautas Pliuskus                
 
Suvažiavimo sekretorė                                                    Jurgita Zenkuvienė
 
 
Tikra:
TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius
 
 
TPA LS ĮSTATAI, PRIIMTI TPA LS SUVAŽIAVIME 2017-04-21 (PDF): TPA_LS_Istatai_2017-04-21
 
(TPA LS įstatai (senieji, priimti 2010 m. gegužės 15 d. TPA LS suvažiavime, Microsoft Word formatas))
 
 
TPA LS Suvažiavime 2017 m. balandžio 21 d. patvirtinti Nuostatai: 
 
TARPTAUTINĖS POLICIJOS ASOCIACIJOS LIETUVOS SKYRIAUS NUOSTATAI
 I. PAGRINDINIAI PRINCIPAI
 
 1. Šie Nuostatai grindžiami Tarptautinės policijos asociacijos (TPA) statutu ir Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus (TPA LS) įstatais. Jų tikslas suvienodinti TPA LS ir TPA LS Poskyrių veiklos ir pagrindinių principų supratimą ir pritaikymą praktinėje veikloje.
 2. Kompleksinės procedūros arba klausimai, reikalaujantys išsamesnio paaiškinimo nei numato TPA tarptautinis statutas, tarptautinės taisyklės ir procedūros, bei TPA LS įstatai ir šie Nuostatai, gali būti pateikiami atskiruose nutarimuose arba procedūriniuose dokumentuose.
 3. TPA LS priimami nuostatai, nutarimai ir procedūriniai dokumentai neturi prieštarauti TPA statutui ir TPA LS įstatams. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka TPA LS įstatuose vartojamas sąvokas.
II. NARYSTĖ
 
 1. Išskiriamos šios TPA narystės kategorijos ir sąlygos:
4.1. TPA narystė
TPA nariu gali tapti dirbantys policijos sistemoje ir esantys pensijoje Lietuvos Respublikos piliečiai, bei asmenys, išvardinti TPA LS įstatų 15.3. ir 15.5. ir šių nuostatų 4.2. ir 4.3. punktuose. TPA LS Valdyba turi teisę nuspręsti, kas gali būti priimtas nariu.
4.2. Užsienio asocijuota narystė
Policijos pareigūnams, kurių šalyje nėra TPA skyriaus, gali būti suteikiama TPA LS narystė (užsienio asocijuotas narys). Ši narystė trunka tol, kol atitinkamoje užsienio valstybėje bus įkurtas TPA skyrius. Tokių asocijuotų narių apskaita tvarkoma centralizuotai TPA LS.
4.3. Neeilinė narystė
Poskyriams leidžiama neeiliniais nariais priimti savo buvusių narių našles ir našlius. Neeiliniai nariai turi tas pačias teises ir pareigas, kaip ir eiliniai nariai. Tačiau tokia narystė draudžia jiems užimti vadovaujančias pareigas.
4.4. Juridinių asmenų narystė
Juridiniai asmenys Lietuvos Respublikoje steigiami pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso Antrosios knygos II dalį ir Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą. Steigdami tokią asociaciją, steigėjai negali naudoti pavadinimo „TPA Lietuvos skyriaus X poskyris“. Ji steigiama kaip ir bet kuri kita asociacija, o TPA LS poskyrio vardą gauna tik įstojusi į TPA LS poskyrio teisėmis, jei atitinka TPA tarptautiniame statute, TPA LS įstatuose ir šiuose Nuostatuose numatytas sąlygas:
4.4.1. Asociacija, pageidaujanti tapti ir būti TPA LS Poskyriu, privalo turėti ne mažiau kaip 10 (dešimt) TPA narių.
4.4.2. TPA LS gavus aukščiau nurodytus reikalavimus atitinkančios asociacijos prašymą priimti jį į TPA LS Poskyrio teisėmis, TPA LS Prezidentas paveda Vidaus komisijai patikrinti tokios asociacijos pateiktų dokumentų atitikimą TPA LS įstatams. Vidaus komisija susipažįsta su stojančiojo į TPA LS juridinio asmens įstatais, išnagrinėja šio juridinio asmens visuotinio susirinkimo sprendimą dėl įstojimo į TPA LS poskyrio teisėmis ir rašytine forma pateikia savo išvadą TPA LS valdybai. Išvadoje pateikiamas argumentuotas pasiūlymas priimti ar atsisakyti priimti to prašantį juridinį asmenį į TPA LS ir pateikiamos to priežastys. Galutinį sprendimą šiuo klausimu priima TPA LS valdyba ir apie priimtą sprendimą informuojamas norintis įstoti į TPA LS juridinis asmuo.
 
III. ĮSTATAI
 
 1. TPA LS Poskyrio įstatai negali prieštarauti TPA tarptautiniam statutui bei TPA LS įstatams. 6. Prieštaravimai ar neatitikimai tarp TPA LS Poskyrio įstatų ir TPA LS įstatų bei TPA tarptautinio statuto turi būti nagrinėjami TPA LS valdyboje. Klausimai, susiję su esminiais principais, apibrėžtais TPA statuto A dalies straipsniuose ir TPA LS įstatų I, II bei III skyrių straipsniuose nenagrinėjami.
 2. Poskyrio įstatų neatitikimo TPA tarptautiniam statutui ir TPA LS įstatams klausimus svarsto ir galutinai išsprendžia TPA LS valdyba.
IV. EMBLEMŲ APSAUGA
 
 1. TPA emblemos yra TPA nuosavybė ir negali būti naudojamos nepatvirtintiems komerciniams tikslams.
 2. TPA emblemos naudojamos, kaip yra nustatyta TPA Tarptautinėse taisyklėse:
9.1. TPA LS ir Poskyriai turi įgaliojimus naudoti TPA emblemas tokia apimtimi, kokia tai nekelia pavojaus prekių ženklo apsaugai.
9.2. TPA LS gali suteikti įgaliojimus Poskyriams ir nariams naudoti emblemas tik pagal aukščiau minimas sąlygas.
Bet koks pakeitimas emblemoje kelia grėsmę prekės ženklo apsaugai ir todėl yra neleistinas.
9.3. Emblemos gali būti uždedamos ant/virš kito meninio kūrinio/darbo, tačiau kitas meno kūrinys/darbas negali būti uždedamas ant emblemų. Kylant abejonių, TPA LS turėtų pateikti siūlomą meno kūrinį/darbą TPA pasaulinės Administracijos vadovui dėl įvertinimo ir patvirtinimo.
V. NARIO PAŽYMĖJIMAS
 
 1. Narystę asociacijoje patvirtina standartinis tarptautinis TPA nario metinis ISO 7810 standarto (kreditinės kortelės tipo) narystės pažymėjimas su fotografija.
 2. Užsakymus dėl narių pažymėjimų poskyriai teikia TPA LS generaliniam sekretoriui. Poskyrių pirmininkams ir/ar paskirtiems administratoriams suteikiama galimybė tvarkyti savo poskyrių narių apskaitą centralizuotoje TPA LS narių apskaitos sistemoje.
 3. Pažymėjimas lieka jį išduodančio TPA LS nuosavybe.
 4. Negaliojantis, pašalinto nario, arba Poskyrio, kurio veikla buvo sustabdyta, TPA nario pažymėjimas gali būti paimtas ir grąžintas TPA LS generaliniam sekretoriui.
VI. ATSTOVAVIMAS
 
 1. TPA LS yra institucija, atstovaujanti Lietuvos teritorijoje įkurtiems TPA LS Poskyriams. Nustatyti ir palaikyti tarptautinius santykius Poskyriai gali tik per TPA LS.
 2. TPA LS prezidentas be atskiro įgaliojimo yra deleguojamas atstovauti TPA LS visuose vykstančiose TPA konferencijose, kongresuose ar kituose renginiuose ir balsuoti juose.
 3. Jei TPA pasauliniame kongrese ir konferencijose TPA LS atstovauja ne TPA LS prezidentas, šias funkcijas gali atlikti kitas TPA LS valdybos narys, turintis įgaliojimą, patvirtintą TPA LS Prezidento ir generalinio sekretoriaus parašu.
 4. TPA LS Poskyrio delegatu paprastai yra Poskyrio pirmininkas. Jei Poskyrio pirmininkas tuo pačiu yra ir TPA LS Valdybos narys, jis negali vykdyti TPA LS Poskyrio delegato funkcijų. Tokiu atveju poskyrio delegatu skiriamas kitas Poskyrį atstovaujantis asmuo, apie ką raštu turi būti pranešta TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo.
 5. TPA LS Poskyrių delegatai gali atstovauti Poskyriui TPA LS Suvažiavimuose su balsavimo teise. Jei Poskyrio delegatas negali dalyvauti Suvažiavime, jis gali būti pakeistas kitu. Apie tai Poskyrio pirmininkas raštu turi pranešti TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo.
 6. Kiekvieno Poskyrio delegato pavardė ir kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti turi būti nusiųsti TPA LS generaliniam sekretoriui elektroniniu laišku ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki Suvažiavimo dienos.
 7. Į Suvažiavimus Poskyriai gali siųsti stebėtojus. Stebėtojų skaičių nustato TPA LS valdyba. Stebėtojai balsavimo teisės neturi.
 8. Delegatai, kurių Poskyriai nustatytu laiku ir tvarka nėra sumokėję metinio nario mokesčio, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Poskyryje yra mažiau, nei 10 narių, ar dėl kitokių priežasčių Poskyrio narystė yra sustabdyta, neturi balsavimo teisės Suvažiavime.
 
VII. POSKYRIŲ VEIKLOS SUSTABDYMAS
 
 1. Poskyrio veikla gali būti sustabdyta TPA LS valdybos nutarimu TPA LS įstatų nustatyta tvarka.
 2. TPA LS valdyba paskiria kuruojantį Poskyrį, kuris gali atstovauti Poskyrio, kurio veikla sustabdyta, interesus ir sieks panaikinti veiklos sustabdymo priežastis, bet be teisės balsuoti jo vardu.
 3. Kai Poskyrio veikla sustabdoma, jis netenka balsavimo teisės TPA LS Suvažiavimuose. Jo atstovas gali dalyvauti stebėtojo teisėmis.
 4. Tokio Poskyrio nariai ir toliau pripažįstami TPA nariais dar vienerius metus. Jie gali dalyvauti visuose TPA renginiuose ir priemonėse, tačiau neturi teisės balsuoti TPA LS.
 5. Nustatytais terminais kuruojantis Poskyris, kuris atstovauja Poskyriui, kurio veikla sustabdyta, turi informuoti TPA LS valdybą, kaip šalinamos veiklos sustabdymo priežastys. Jei priežastys nešalinamos, TPA LS valdyba gali pratęsti veiklos sustabdymo laikotarpį dar iki vienerių metų, arba svarstyti Poskyrio likvidavimo galimybę.
 6. Jei veiklos sustabdymas yra panaikinamas, TPA LS valdyba sprendžia klausimą dėl šio Poskyrio finansinių įsiskolinimų.
 
VIII. SUVAŽIAVIMŲ DARBOTVARKĖS
 
 1. Pasiūlymai į TPA LS Suvažiavimo darbotvarkės projektą pateikiami TPA LS generaliniam sekretoriui ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki Suvažiavimo. Pasiūlymai turi būti pagrįsti raštu.
 2. Pasiūlymai dėl TPA LS įstatų arba nuostatų pakeitimo kartu su projektu gali būti raštu (internetu) pateikiami TPA LS generaliniam sekretoriui per metus, bet ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki TPA LS Suvažiavimo.
 3. Darbotvarkėje turi būti šios ataskaitos:
30.1. TPA LS valdybos;
30.2. TPA LS komisijų;
30.3. TPA LS iždininko;
30.4. TPA LS vidaus audito.
 1. Visas 30 punkte išvardintas ataskaitas generalinis sekretorius turi gauti ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki TPA LS Suvažiavimo.
 2. Likus 5 dienoms iki TPA LS Suvažiavimo, Generalinis sekretorius turi išsiųsti visiems užsiregistravusiems Poskyriams šiuos dokumentus:
32.1. darbotvarkę;
32.2. įstatų ir nuostatų pakeitimų projektą (jei gauti tokie pasiūlymai);
32.3. įsiregistravusių TPA LS valdybos narių, delegatų ir stebėtojų sąrašą;
32.4. įgaliotųjų asmenų sąrašą.
 1. Suvažiavimo pradžioje TPA LS delegatai tvirtina darbotvarkę.
IX. PIRMININKAVIMAS IR PAVADAVIMAS
 
 1. Susirinkimams ir TPA LS valdybos posėdžiams pirmininkauja TPA LS prezidentas, jam nesant – bet kuris jo raštu įgaliotas TPA LS valdybos narys, o nesant tokio rašytinio įgaliojimo, viceprezidentas.
 2. Suvažiavimą pradeda Prezidentas. Jo siūlymu tvirtinama darbotvarkė. Delegatai renka Suvažiavimo sekretorių ir, kai to reikia, Suvažiavimo pirmininką.
 3. Suvažiavimo pirmininkas, delegatų sutikimu, patikslina darbotvarkę ir informuoja apie numatomą Suvažiavimo eigą bei turi teisę nuspręsti, kada galima skelbti pertrauką ir Suvažiavimo pabaigą.
 4. Suvažiavimo pirmininkas gali riboti pasisakančiųjų kalbėjimo laiką. Jis suteikia kalbėtojams pasisakymo teisę, be to, jis gali stabdyti pasisakymą.
 5. Reikalaujama, kad delegatai ir valdybos nariai neišeitų iš posėdžio, nepranešę apie tai pirmininkaujančiam.
 6. Nutarimai klausimais, kurie nėra tvirtinami balsavimo būdu, gali būti priimami pirmininko sprendimu.
X. RINKIMAI
 
 1. Suvažiavime skelbiamas ir aptariamas kandidatų sąrašas, bei, prieš kiekvienus rinkimus balsuojama, kokia balsavimo forma bus renkamas TPA LS prezidentas (paskelbiant kandidatų sąrašą), TPA LS valdyba ir Vidaus audito komisija.
 2. Seniūnų taryba sudaroma iš 5 seniausių Poskyrių atstovų. Seniūnų tarybos uždavinys yra pateikti suvažiavimui kandidatų į prezidentus sąrašą.
 3. Delegatai aptaria Seniūnų tarybos pateiktus kandidatus ir balsuoja už jų įtraukimą į pretendentų sąrašą. Seniūnų tarybos pateiktą kandidatų sąrašą delegatai gali papildyti. Kandidatai negali būti renkami be jų sutikimo. Kandidatai, patvirtindami savo kandidatūras, turi Suvažiavimui prisistatyti asmeniškai.
 4. Rinkimų procedūrai vadovauja balsų skaičiavimo komisija, kuri renkama iš Suvažiavimo delegatų. Ji gali paskirti reikiamą balsų skaičiuotojų skaičių.
 5. Rinkimų komisijos vadovas ir balsų skaičiuotojai negali būti renkami iš iškeltų kandidatų į prezidentus ar Vidaus audito komisiją ir negali būti iš to paties Poskyrio, kaip ir keliami kandidatai.
 6. Rinkimai, jei nutarta balsuoti atvirai, vyksta šia tvarka:
45.1. ketverių metų kadencijai renkamas TPA LS prezidentas;
45.2. ketverių metų kadencijai renkama TPA LS valdyba;
45.3. ketverių metų kadencijai renkami TPA LS vidaus auditoriai;
 1. Esant atviram balsavimui, balsuojama rankos arba delegato kortelės pakėlimu. Balsavimo komisija (balsų skaičiuotojai) suskaičiuoja balsus ir balsavimo rezultatai įrašomi į Suvažiavimo protokolą.
 2. Rinkimai, jei nutarta balsuoti slaptai, vyksta šia tvarka:
 3. Rinkimų komisija:
48.1. savo posėdyje iš savo tarpo renka komisijos pirmininką ir sekretorių, surašomas pasiskirstymo pareigomis protokolas;
48.2. paruošia slapto balsavimo biuletenius atskirai kiekvieniems rinkimams;
48.3. išdalina delegatams, turintiems balsavimo teisę, balsavimo biuletenius ir pastato balsadėžę balsavimo biuleteniams įmesti;
48.4. pasibaigus balsavimui, išneša biuletenių urną į atskirą patalpą, kur suskaičiuojami balsai ir surašomas balsų skaičiavimo komisijos protokolas;
48.5. paskelbia Suvažiavimo delegatams balsavimo rezultatus ir prašo delegatų patvirtinti jų protokolą.
 1. Kandidatas į TPA LS prezidentus yra laikomas išrinktu, jeigu už jį balsuoja daugiau kaip pusė Suvažiavimo delegatų. Jeigu yra keli kandidatai, bet nė vienas iš jų nesurenka reikiamo balsų skaičiaus, rengiamas dar vienas balsavimas dėl dviejų kandidatų, surinkusių daugiausia balsų.
 2. Toliau pirmininkavimą Suvažiavimui perima naujai išrinktas TPA LS prezidentas. Jis siūlo Suvažiavimui patvirtinti TPA LS valdybos narių skaičių ir kandidatų į TPA LS valdybą sąrašą. Suvažiavimas gali aptarti siūlomus kandidatus ir juos papildyti. Rinkimai vyksta bendra tvarka (atviru ar slaptu balsavimu). Į TPA LS valdybą išrenkami asmenys, gavę daugiausia balsų. Dėl surinkusių vienodą skaičių balsų, reikalingų patekti į TPA LS valdybą, kandidatų balsuojama atvirai.
 3. Generalinis sekretorius, iždininkas, komisijų pirmininkai, viceprezidentas, o taip pat generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir iždininko pavaduotojas (jei tokie renkami), renkami naujai išrinktos TPA LS valdybos pirmajame posėdyje iš TPA LS valdybos narių tarpo.
XI. KOMISIJOS
 
 1. TPA LS veikia šios komisijos: Vidaus komisija, Kultūros-socialinė komisija ir Profesinė komisija.
 2. TPA LS Valdybos nutarimu gali būti sudaromos laikinos komisijos vienkartiniams renginiams organizuoti, Poskyrių veiklai nagrinėti bei kitoms specifinėms užduotims.
 3. Savo veiklos srityje jos turi kurti idėjas, savarankiškai imtis iniciatyvų ir teikti pasiūlymus TPA LS valdybai.
 4. Kiekviena komisija turi turėti pirmininką. Vidaus komisijai vadovauja generalinis sekretorius, kitoms – komisijų pirmininkai, viceprezidentas.
 5. Kiekviena komisija turi būti sudaryta bent iš trijų narių. Nariais gali būti laisvi TPA LS valdybos nariai (jei tokie yra) ir Poskyrių atstovai.
 6. Kiekviena komisija privalo organizuoti darbo posėdžius ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Posėdį šaukia komisijos pirmininkas.
 7. Komisijos turi bendradarbiauti, vykdydamos tą pačią užduotį ir, jeigu to reikia, gali būti organizuojami bendri posėdžiai su kitomis komisijomis.
 8. TPA LS valdyba gali pareikalauti, kad komisija surengtų bendrą posėdį su TPA LS valdybos nariais neatidėliotinoms vykdomoms užduotims nagrinėti.
 9. Apie komisijos veiklą jos pirmininkas informuoja TPA LS valdybą ataskaitomis.
Kultūros-socialinė komisija
 1. Kultūros-socialinės komisijos (KSK) užduotys:
61.1. kultūrinės veiklos propagavimas;
61.2. tarptautinių jaunimo susitikimų koordinavimas;
61.3 edukacinių renginių ne policijos klausimais organizavimas;
61.4. varžybų organizavimas;
61.5. konferencijų organizavimas;
61.6. pomėgių klausimų svarstymas (kolekcionieriai, radijo mėgėjai, susirašinėjimo paraiškos ir kt.);
61.7. socialinės veiklos propagavimas ir koordinavimas;
61.8. humanitarinės pagalbos suteikimo ir kritinių atvejų koordinavimas;
61.9. klausimų, susijusių su TPA namais, nagrinėjimas ir koordinavimas;
61.10. jaunimo ir poilsio mainų programų vykdymas;
61.11. tarptautinių sporto renginių ir čempionatų organizavimas;
61.12. klausimų, susijusių su kelionėmis, koordinavimas.
 
Vidaus komisija
 1. Vidaus komisijos (VK) užduotys:
62.1. pasiūlymų dėl TPA LS įstatų ir nuostatų tobulinimo ir pakeitimų apibendrinimas ir koordinavimas;
62.2. metodinės pagalbos besikuriantiems poskyriams teikimas;
62.3. metodinės pagalbos ir pasiūlymų dėl poskyrių veiklos organizavimo teikimas ir t.t.;
62.4. pasiūlymų dėl TPA LS valdymo ir administravimo tobulinimo teikimas ir koordinavimas;
62.5. poskyrių įstatų, nuostatų ir papildomų dokumentų analizavimas ir metodiinės pagalbos teikimas;
62.6. dokumentų projektų, susijusių su naujų poskyrių priėmimu, analizavimas ir vertinimas;
62.7. pasiruošimas poskyrių veiklos sustabdymui (analizė, pasiūlymai dėl atstovavimo ir kt.);
62.8. anketų ir dokumentų ruošimas;
62.9. narių apskaitos koordinavimas ir statistikos paruošimas;
62.10. internetinio tinklalapio administravimas;
62.11. asocijuotos narystės administravimas;
62.12. TPA LS valdybos posėdžių, susirinkimų, Suvažiavimų bei vaizdo ar garso konferencijų organizavimas;
62.13. TPA LS valdybos posėdžių darbotvarkės sudarymas;
62.14. TPA LS valdybos ir Suvažiavimo nutarimų projektų rengimas;
62.15. TPA LS valdybos posėdžių, susirinkimų, Suvažiavimų skelbimas;
62.16. ataskaitų TPA Tarptautiniam Administraciniam Centrui rengimas.
 
Profesinė komisija
 1. Profesinės komisijos (PK) užduotys:
63.1. klausimų, susijusių su policijos profesine veikla bei TPA ir policijos istorija, koordinavimas;
63.2. lyginamųjų tyrimų TPA skyriuose policijos veiklos klausimais koordinavimas ir vykdymas;
63.3. prevencinių renginių organizavimas;
63.4. dalinimasis patirtimi tarp poskyrių;
63.5. profesinio tobulinimosi programų įgyvendinimas;
63.6. TPA LS atstovavimas edukaciniuose renginiuose, kuriuose nagrinėjami policijos klausimai;
63.7. pasiūlymų dėl TPA LS finansinės paramos skyrimo ir TPA LS stipendijų planavimo teikimas;
63.8. TPA LS muziejų veiklos koordinavimas;
63.9. TPA veiklos viešinimas policijos padaliniuose, Poskyrių steigimo juose inicijavimas.
 
XII. VALDYBOS POSĖDŽIAI
 
 1. Pagrindinė TPA LS valdybos narių susirinkimo veiklos forma yra posėdžiai. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau, kaip kartą į ketvirtį.
 2. Kiekvienas TPA LS valdybos narys turi valdybos posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę. Valdybos narys, inicijuojantis valdybos posėdžio šaukimą, siūlo valdybos posėdžio datą, vietą ir darbotvarkę.
 3. Apie TPA LS valdybos posėdžio šaukimą, nurodant valdybos posėdžio datą, vietą ir darbotvarkę skelbiama TPA LS interneto svetainėje www.ipa.lt, taip pat TPA LS valdybos narius informuojant elektroniniu paštu ir/ar trumpąja mobiliojo ryšio žinute (SMS).
 4. TPA LS valdybos narys, negalintis dalyvauti posėdyje, privalo apie tai pranešti TPA LS generaliniam sekretoriui arba kitam TPA LS prezidento įgaliotam valdybos nariui ne vėliau kaip likus vienai dienai iki valdybos posėdžio dienos.
 5. TPA LS valdybos posėdžio darbotvarkės ir nutarimų projektų parengimą koordinuoja Vidaus komisija.
 6. TPA LS valdybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja daugiau kaip pusė TPA LS valdybos narių.
 7. TPA LS valdybos sprendimai priimami paprasta valdybos posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia TPA LS valdybos pirmininko (prezidento) balsas.
 8. TPA LS valdybos posėdžiai gali vykti ir telefoninės, vaizdo ar internetinės konferencijos būdu.
 9. Prireikus svarstyti klausimus skubos tvarka ir (ar) nesant galimybės surengti posėdžio, TPA LS prezidento sprendimu valdybos narių susirinkimo (virtualaus posėdžio) sprendimai gali būti priimami vadovaujantis visų valdybos narių rašytinės apklausos, balsavimo internetu elektroninėje erdvėje arba apklausos elektroniniu paštu rezultatais.
 
XIII. KOMISIJOS NARIŲ PASKYRIMAS
 
 1. Renkant komisijos narius, turi dominuoti jų asmeniniai privalumai. Komisijos nariais galima skirti asmenis tik gavus jų sutikimą. Komisijos nariais renkami TPA nariai.
 
TPA LS nuostatai priimti TPA LS Suvažiavime 2017m. balandžio 21 d.
 
Suvažiavimo pirmininkas                                                 Vytautas Pliuskus
Suvažiavimo sekretorė                                                    Jurgita Zenkuvienė
Tikra:
TPA LS generalinis sekretorius Vytautas Jasiulevičius
 
TPA LS nuostatai, galioja nuo 2017-04-21: TPA_LS_Nuostatai_2017-04-21_Signed
TPA LS nuostatai 2010-05-15 (Senieji, galiojo iki 2017-04-21, Microsoft Word formatas)
 
 
Poskyrio įstatų pavyzdys (keistinas pagal naujuosius Įstatus)
 
TPA Tarptautiniai Įstatai galiojantys 2015
 
TPA Tarptautinės Taisyklės galiojančios 2015
 
TPA Tarptautautinių Komisijų procedūra 2015