Privatumas

Tarptautinės policijos asociacijos (toliau – TPA) Lietuvos skyriaus (toliau kartu – TPA LS) privatumo politika

(Atnaujinta 2018-06-01)

Ši asmens duomenų privatumo politika atnaujinta vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR)[1] reikalavimais.

BDAR yra taikomas su ES piliečiais susijusių asmens duomenų tvarkymui, kurį atlieka fizinis asmuo, įmonė ar organizacija.

BDAR taikomi asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir valdymo reikalavimai. BDAR taikomas Europos organizacijoms, kurios tvarko asmenų asmens duomenis ES, ir už ES ribų veikiančioms organizacijoms, kurių veikla yra orientuota į ES gyventojus.

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija apie asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba gali būti nustatyta; toks asmuo dar vadinamas duomenų subjektu.

TPA LS asmens duomenų tvarkymui taikomos duomenų subjekto sutikimu pagrįstos duomenų tvarkymo taisyklės. Šių taisyklių paskirtisužtikrinti, kad asmuo suprastų, dėl ko jis duoda sutikimą.

Asmens duomenys tvarkomi TPA LS (įmonės kodas 191610498, Aušros Vartų g. 16-4, LT-02100 Vilnius), TPA LS poskyryje tiek popierine forma, tiek kompiuterinėse laikmenose, ir naudojami TPA narystės apskaitai ir kitai TPA veiklai užtikrinti.

TPA veikla apibrėžta TPA Tarptautiniame Statute, TPA Tarptautinėse taisyklėse, TPA LS Įstatuose ir TPA LS Nuostatuose.

TPA LS ir TPA LS poskyryje tvarkomi šie TPA narių, buvusių narių ar asmenų, pageidaujančių tapti TPA nariais asmens duomenys:

 • Vardas (-ai)
 • Pavardė (-ės)
 • Gimimo data
 • Vietovė
 • Registracijos adresas
 • Adresas korespondencijai (jei kitas, nei registracijos adresas)
 • GSM telefono numeris (numeriai)
 • Laidinio telefono numeris (-iai)
 • Elektroninio pašto adresas (-ai)
 • Darbo/pensininko pažymėjimo numeris
 • Darbo vieta/paskutinė darbo vieta
 • Pareigybė
 • Tarnybos trukmė/pabaigos data
 • Asmens veido atvaizdas
 • Asmens parašas[2]
 • TPA nario numeris
 • Įstojimo į TPA data
 • Išrinkimo į TPA LS/TPA LS poskyrio valdymo ar kontrolės organus data, pareigos
 • Stojamojo ir nario mokesčių sumokėjimo duomenys
 • Išstojimo iš TPA/narystės TPA pabaigos data

Asmenys gali laisvai susipažinti su visais TPA veiklą reglamentuojančiais dokumentais ir supranta, kokią veiklą vykdo TPA, kokiais atvejais ir kokiais tikslais gali būti tvarkomi asmens duomenys ir tai, kad:

 • duomenų subjekto laisva valia pateikti asmens duomenys tvarkomi ir administruojami:
 • TPA LS (įmonės kodas 191610498, Aušros Vartų g. 16-4, LT-02100 Vilnius),
 • TPA LS poskyryje, kurio apskaitoje duomenų subjektas yra ar ketina būti savo valia;
  • asmens duomenys naudojami TPA narystės apskaitai, TPA nario pažymėjimams gaminti, nario mokesčių apskaitai užtikrinti ir kitoms vidinėms TPA veikloms užtikrinti;
  • asmens duomenys gali būti naudojami ir pateikti kitiems subjektams tik siekiant įgyvendinti projektus, kuriuose duomenų subjektas pretenduoja dalyvauti ar dalyvaus;
  • asmens duomenys atskirais atvejais gali būti pateikti ir kitų šalių TPA nacionaliniams skyriams ar teisėsaugai, kad patvirtinti duomenų subjekto narystę TPA;
  • duomenų subjektas turi teisę susipažinti su TPA tvarkomais savo asmens duomenimis ir privalo juos ištaisyti ar atnaujinti;
  • duomenų subjekto pateikti duomenys susisiekti: telefono numeris, el. paštas ir adresas laikomi teisingais tol, kol jie nepatikslinami kitokiais duomenimis, ir laikoma, kad bet kokia jais naudojantis pateikta informacija pasiekė duomenų subjektą.
  • duomenų subjektas, kuris yra TPA narys, sutinka kad pagal poreikį būtų naudojamasi jo duomenimis susisiekti, informuojant jį apie TPA veiklą, įvykius, susijusius su TPA veikla ar jo naryste TPA, o taip pat kad duomenų subjekto atvaizdas galėtų būti be atskiro sutikimo naudojamas TPA LS valdymo ir kontrolės organų kontaktuose, TPA LS poskyrių valdymo ir kontrolės organų kontaktuose, o taip pat viešose publikacijose apie TPA veiklą interneto svetainėje lt, Facebook paskyroje ir kituose TPA socialiniuose tinkluose;
  • duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jo asmeninio (išimtinio) kreipimosi atveju jo asmens duomenys nebūtų naudojami;
  • asmens duomenys yra pateikiami savanoriškai, tačiau atsisakius suteikti teisę juos tvarkyti ar naudoti nurodytais tikslais, reikštų duomenų subjekto narystės TPA nutraukimą/sustabdymą;

Jeigu duomenų subjektas mano, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, jis turi teisę reikalauti, kad jie būtų nedelsiant ištaisyti arba papildyti.

Asmuo taip pat gali prašyti, kad jo asmens duomenų tvarkymas būtų ribojamas, kol bus nustatyta, ar TPA LS ar TPA LS poskyrio teisėtas interesas yra viršesnis už jo interesą, ar ne.

Tam tikromis aplinkybėmis asmuo gali prašyti, kad TPA LS ar TPA LS poskyris ištrintų jo asmens duomenis, jeigu duomenys nebereikalingi duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

 

Iškilus klausimams galite kreiptis į TPA LS Vidaus komisijos pirmininką, generalinį sekretorių arba į atsakingą TPA LS biuro darbuotoją.

 

Pritarta TPA LS valdybos

__________________________________________________________________

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

[2] teikiant narystės deklaraciją, sutikimą, pasirašant raštus, protokolus, teikimus, prašymus ar tvirtinant finansinius dokumentus

TPA_Narystes_deklaracija_Sutikimas_GDPR